Instruction

  hvorefter

Wi Friderich den Fierde /af Guds Naade / Konge til Danmark og Norge / de Venders og Gothers / hertug udi Slesvig / Holsten / Stormarn og Ditmarsken / Greve udi Oldenborg og Delmenhorst / allernaadigst ville / at enhver Skolemester / i Rytter-Districterne sig i det ham anbetroede Skolemesters Embede / indtil videre skal rette og forholde.

Hafniæ den 28 Martii Anno 1721  

 

1

Hand skal dagligen holde Skole i det dertil beskikkede Huus for ald Ungdommen Drenge og Piger i de Byer, som ere den hannem anbetroede Skole underlagde, og bør hand antage sig ej allene Boemænds, Huusmænds og Indersters Børn, men endog deres Tiunde naar de sligt af hammen begierer.

2

Skulle der findes nogle Fattige forladte Fader og Moderløse Børn, som ingen Tilhold have, men lever af Almisse, bør hand og antage dennem, og ikke mindre besørge end andres Undervisning.

3

Saasnart hand sit Skolemester Embede antræder, skal Sogne-Præsten give ham et rigtigt og udførligt Mandtal paa alle Børnene og alt Tiunde i de Byer som ligge til hans Skole, paa det hand deraf fand erfare om Børnene saavel Drenge som Piger, naar ei før da saasnart de ere over fem Aar gamle, alle flitteligen søge Skolen, skulle nogle af Børnene uden deres Forældres Videnskab , og imod deres Willie udeblive af Skolen, giver hand det Forældrene tilkiende, som da med Riis straffer dennem, men holder Forældrene selv deres Børn modvilligen tilbage, bør hand sligt strax for Præsten at anmelde, som kalder deslige Forældre for sig, og foreholder dennem saadan deres Forseelse, hvorved de giver Aarsag at Børnene ikke oplyses i den Salliggørende Guds Kundskab, og intet lære, hvormed de i sin Tiid kunde tiene deres konge og Fæderne-Landet; kand Præsten med deslige Formaninger ey i Mindelighed formaae Forældrene at holde deres Børn flittig til Skole, angiver hand det uden Ophold for Ambtmanden, som strax bør raade Bod derpaa, og efter Sagens samt Omstændighedernes Beskaffenhed, see Forældrenes afstraffede, enten med Pengemulct eller Fængsel paa Wand og Brød eller ogsaa staa aabenbare Skrifte for den tredie Forseelse.

4

Hand haver med lige Fliid og Omhue at antage sig alle Børnene, saavel den allerfattigste Inderstes som den Boemands, der kan have noget til Beste, thi hand bør ikke reflectere paa Forældrenes Tilstand og Formue, men hans eeneste Øiemærke skal være, at faa de hannem anbetroede Børn, den ene saavelsom den anden, forsvarligen underviiste.

5

Udebliver nogen af Børnene i den Bye, som Skolen holdes, skal hand saasnart han merker at de ei ere komne i Skolen, lade Forældrene det vide og af dem kræve lovlig Forfald, hvorfor de ikke ere komne i Skolen.

6

Paa det og Forældrene ei skal have Aarsag at klage over, at de sagne den Hielp og Tieneste af deres Børn, som de ellers kunde vente i fald de ei saa jævnlige søgte Skolen, da seer hand derhen, at de Børn over otte Aar gamle, hvilke om Formiddagen haver været i Skolen, om Eftermiddagen bliver hjemme, dog tager hand i agt, at de der søge Skolen den ene Dag om Formiddagen, skulle den anden Dag gaa i den om Eftermiddagen, saa deslige Børn haver den halve Dag fri, naar Forældrene det begiære, thi Børn under otte Aar, samt de af Forældrene ingen Hielp begiære, kand saavel Formiddag som Eftermiddag søge Skolen.

7

Fra

 

Under udarbejdelse

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail: Klik på adressen

Hit Counter  (besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017)