Kaldsbrev og edsformular
i forbindelse med ansættelsen af en skoleholder ved en rytterskole i 1826


Hårlev Kirke på Stevns og Bregentved Gods ved Haslev.

1826 tiltrådte Lars Nielsen kaldet som skoleholder ved rytterskolen i Hårlev i Stevns Kommune. Lars Nielsen blev den elvte skoleholder i de godt 100 år, der var gået, siden rytterskolen blev opført omkring 1724. Allerede i 1747 blev området og dermed også rytterskolen imidlertid afhændet som krongods og solgt til Bregentved Gods.
Lars Nielsen var født omkring 1792 og dermed ca. 34 år gammel i 1826. Han kom til Hårlev fra landsbyen Alslev, hvor han havde været indsidder og muligvis også havde været hjælpelærer hos faderen, Niels Jensen, som også var lærer. Lars Nielsen var gift med Cathrine Sofie Warnich, som var født i 1797 og døde som 68-årig i 1865 efter 20 års enkestand. Der er tilsyneladende ikke bevaret noget vidnesbyrd om  Lars Nielsens virke som skoleholder, men af i dag ukendte grunde var han kendt som ´Sorte Lars´. Da han døde den 8. april 1845 var han 52 år gammel. Dødsårsagen fremgår af kirkebogen, idet sognepræsten, pastor Nyholm, noterede, at Lars Nielsen var "død af Delirium".
Rytterskolen i Hårlev nedbrændte i 1852, og en nyopført skole blev opført på den samme grund.

Kaldsbrev
for Lars Nielsen i Haarløv

"Jeg Adam Wilhelm Greve af Moltke til Grevskabet Bregentved, Hans Kongelige Majestæts Kammerherre, Deputeret i det Kongelige Rentekammer og for Finantzvæsenet, Medlem af Direktionen for Statsgælden og Kommandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand m.m. Gjør vitterligt: at da Skolelærerembedet ved Skolen i Haarlev Bye  formedelst den hidtilværende Skolelærer Dettmers Fratrædelse er bleven ledigt, saa haver jeg som Skolepatron, , efter derom gjorte Ansøgning, antaget og beskikket, ligesom jeg herved antager og beskikker Lars Nielsen, Skolelærer Niels Jensens Søn af Alslev, som i Følge det Kongelige Danske Kancellies Reskript til Hans Højærværdighed Hr. Biskop Münter af 21de November 1823 er forundt Ligeret med de paa Skolelærer Seminarium oplærte Seminarister til at søge Skolelærer- og Kirkesangerembeder paa Landet, til at være Skolelærer ved bemeldte Skole i Haarløv Bye og Sogn, paa Grevskabet Bregentved; hvilket Skolelærer Embede han tiltræder, saa snart han for vedkommende Amtsprovst har underkastet sig den befalede Prøve og dermed godtgjort sin Duelighed, samt derefter indhentet Stiftets Biskops Kollats. - Og skal han saa, medens han i dette Embede opfylder alt, hvad en retskaffen Skolelærer paaligger i Overensstemmelse med de Kongelige allernaadigste Anordninger, især Anordningen af 29. Julii 1814 med Tilhørende Instruction for Skolelærere  paa Landet i Danmark, nyde og erholde, ligesom hans Formand, sin Bopæl i det gamle grundmurede Kongelige Skolehuus i Haarløv Bye med tilhørende Udhuus, ligesom og den Skolen tillagte Hauge og Jordlod til Afbenyttelse, saa nyder han og de øvrige Skolelæreren tilkommende Indkomster, samt Ildebrændsel og Fourage, saaledes som hans Formand nydt haver eller som for Fremtiden maatte tillægges Skolelæreren i Haarløv Bye, naatr en fast Plan for Skolevæsenet i Haarløv Sogn er approberet og traadt i Kraft; alt sa a længe han sit Embede med Flid, Troskab og Retskaffenhed forretter og forstaar, (...) Og har han iøvrigt uden Modsigelse eller nogen Ret til Godtgiørelse, at finde sig i enhver Forandring af Skoledistriktets Lønning m.m., som af ovennævnte Plans Indførelse, matte være en Følge".

Til Bekræftelse under min Haand og mit grevelige Segl.
Bregentved 6. Julii 1826.        (L. S.)"

I Haarlev-Himlingøje Kommunes Arkiv findes følgende genpart af en edsformular fra 1826:

"Jeg Lars Nielsen fra Alsløv kaldet til at være Skolelærer i Haarlev Sogn, Haarløv Skoledistrikt, lover og sværger herved.

1. At jeg ( som jeg dog desforuden skyldig og pligtig er ) vil være Hans Kongelige Majestæt, som min rette Arveherre og Konge, huld og troe, Hans Kongelige Majestæt,
Gavn og Bedste med højeste Flid og befordre, dets Skade og Fordærv af yderste Formue hindre og afværge i Synderlighed med al Kraft og Formue derhen mine Tanke og Idrætter dirigere, at Hans Kongelige Majestæts Absolutem Dominium, Souverainitet og Arverettighed over Hans Kongelige Majestæts retmæssige Arve-Successorer fortsat og forplantet vorder; hvorpaa jeg og skyldig og forpligtet være at vove Liv, Gods og Blod. Jeg vil ikke tilstæde eller samtykke, at nogen i hvem det maa være, noget præjudiceerligt i nogen Maade derimod, enten hemmeligt eller aabenbar, foretager, taler eller handler; men saafremt noget saadant, imod Forhaabning skulde ske og til min Videnskab at komme, mig ikke alene, uden nogen Afsky, derimod  at opponere, men endog uden Ophold, Hans Kongelige Majestæt det samme allerunderdanigst tilkendegive. Ligesom jeg og aldrig vil aabenbare, hvis mig noget, i Henhold til mit Embede, betroes og hemmeligt bør holdes.

2. At jeg med al redelig Flid og efter min bedste Indsigt undervise den mig betroede Ungdom, saavel i den evangelisk christelige Religion efter befalede Lærebøger, som i alle almeénnyttige Kundskaber, hvori det, efter de almindelige Anmodninger og bemeldte Distrikts Skoleplan, tilkommer mig at undervise.

3. At jeg vil anvende al Omhu for, at de Kundskaber jeg bibringer Ungdommen, maae vorde virksomme til Forstandens Oplysning og Sædelighedens Fremme.

4. At jeg vil med alvorlig og kjærlig Omhus, vaage over Sædelig, Orden og Velanstændighed blandt den mig betroede Ungdom, saavel i Almindelighed som især i Skoletiden.

5. At jeg vil med Klogskab og Nøjagtighed i alle de til mit Embede henhørende Forretninger og ved ustraffelig Vandel i og udenfor samme, omhyggeligen beflitte mig paa at give baade Yngre og Ældre et godt Eksempel, samt stræbe ved utrættelig Flid og læsning i nyttige Skrifter, at befæste og forøge mine Kundskaber, for at vorde stedse mere duelig til at gavne i mit Kald.

6. At jeg, i min hele Embedsførelse, vil nøje rette mig efter alle Hans Kongelige Majestæts Anordninger, samt vise min gejstlige og verdslige Øvrighed tilbørlig Høring og Lydighed.

Saa sandt hjælpe mig Gud og hans hellige Ord.

Haarløv, den 29. Oktober 1826".


Kilde:
Axel P. Jensen: "Haarlev og Himlingøje sogne - Træk af sognenes historie", udgivet på ´Forfatterens forlag´, Haarlev 1951,  side 46 - 48.

Noter:
August Adam Wilhelm lensgreve Moltke (født 1785 på Einsidelsborg på Fyn – død 1864 i København) var lensgreve til Bregentved og Danmarks første statsminister efter indførelsen af Junigrundloven i 1849.

Skolelovene 1814:      
http://denstoredanske.dk/Historien_om_b%C3%B8rnelitteratur/Overgangen_1780-1820/Skolen/Skoleloven_af_1814

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bilag-til-skoleloven-1814/
https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/1814-det-vigtigste-%C3%A5r-i-skolens-historie

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017.  Midlertidig pauseret den 1. oktober 2020 , da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller)