Oversigt over webstedet
som
omhandler lidt om dansk skolehistorie, samfundet og dagliglivet på landet
og i købstæderne især i 1700-tallet  - samt begreber og ordforklaringer m.m.

Webstedet må opfattes som et ´arbejdende værksted´, hvor der til stadighed kommer nyt til. Der er nu ca. 60 specialsider, og der er derfor normalt en del sider, som enten er ´under redigering´ eller simpelthen stadigvæk er under udarbejdelse. Beskrivelserne af de enkelte rytterskoler i de 12 rytterdistrikter må indtil videre nærmest betragtes som en ´byggeplads´, hvor oplysninger og eventuelle billeder lægges op, efterhånden som de bliver fundet og klargjort. De fleste sider er efterhånden nogenlunde præsentable, men der arbejdes jævnligt videre på det temmelig tidskrævende projekt. Alle relevante oplysninger om de enkelte rytterskoler, påvisning af fejl i forbindelse med skolerne, billeder af skolerne som de ser ud i dag og ´nærbilleder´ af rytterskoletavlerne, som jeg må anvende på denne webside, modtages med stor taknemmelighed. Jeg vil gerne overbringe de interesserede, der allerede har bidraget, en stor tak for den udviste interesse og venlighed. Det er meget opmuntrende, at så mange i tidens løb har givet positiv tilbagemelding. Det viser jo, at arbejdet med webstedet også er til glæde for andre. En del museer, lokalhistoriske foreninger, institutioner og andre linker også uopfordret til webstedet; det er også meget tilfredsstillende og opmuntrende for det fortsatte arbejde.

En særlig tak til
Hans Gravsholt, som har hjulpet med billeder mm. fra Skanderborg og Dronningborg rytterdistrikter, til Ole Munk, som har hjulpet med billeder mm. fra Møn Rytterdistrikt, til Jos Hansen, som har hjulpet med billeder mm. fra Københavns, Fyns og Koldinghus rytterdistrikter og til Svend C. Dahl, som har hjulpet med billeder mm. om de ´Plessenske Skoler´og adskillige andre, som i årenes løb har bidraget med materiale og værdifuld oplysning Også stor tak til de mindst 25 nuværende eller tidligere ejere af de bevarede rytterskoler og andre interesserede fx adskillige efterkommere af skoleholdere, som virkede i rytterskolerne; alle, der i tidens løb uopfordret og altid med positiv velvillighed har bidraget med nyttige oplysninger og fotografier eller andet materiale, som jeg ellers i mange tilfælde ikke selv ville have haft mulighed for at finde og kunne anvende på webstedet.

Webstedet blev ´grundlagt´ for et par årtier siden, hvor computerne havde en ringere opløsning, end vi er vante med i dag. Alligevel er opløsningen ikke ændret. Dels vil det være et enormt arbejde, men også brugen af mobiltelefoner og notepads med mindre skærme, har siden gjort sit indtog, og her vil man ikke have fordel af en højere opløsning - tværtimod. Den oprindelige skærmopløsning er derfor bibeholdt; så har man mulighed for at zoome op eller ned, som man behager. Websiderne fungerer bedst ved en opløsning på 1024 x 768 eller højere. Ved opløsning på 800 x 600 eller lavere vil der i enkelte tilfælde være problemer med at se hele siden i fuld bredde. Det kan fx være tilfældet med siderne om de enkelte rytterdistrikter. Ønsker man i disse tilfælde at fravælge den venstre billedramme (med menuen) for at få højre billedramme til at fylde hele skærmen, kan man gøre følgende: Højreklik med musen på højre billedramme, vælg ´Egenskaber´ og kopiér webadressen (URL) til adresselinjen i den anvendte browser. Tryk dernæst på ´retur-tasten´. Nu bør venstre billedramme være forsvundet. Ønsker man den frem igen, klikker man blot på knappen "Retur til hovedsiden" nederst på websiden. Husk også en gang imellem at opdatere siden ved at trykke på F5-knappen. Måske er der kommet yderligere information eller yderligere illustrationer m.m. siden dit sidste besøg, og det kræver ofte en ´opdatering´ at få det hele med.
 Klik på miniaturebillederne herunder for at gå direkte til de enkelte websider
Bemærk også siderne med ´ord og begreber´, pengesystemet, litteraturhenvisninger m.m.
Listen herunder afsluttes med egentlige kildesteder som fundatser, love, instrukser og bekendtgørelser

 
.Rasmus Svendsens Skole i Faxe

I selve teksten findes en del hyperlink, som giver adgang både til en del af de efterhånden over 50 underordnede ´specialsider´ på dette websted, som ses herunder, litteraturhenvisninger og til en række relevante websteder på Internettet

    Omtale af Danmarks ældste, men kun delvist bevarede landsbyskole, Rasmus Svendsens Skole i Faxe, som blev opført omkring 1644, men siden flyttet og genopført i 1730. Oversigt over skolens indretning og historie. Desuden lidt information både om Faxe by på dette tidspunkt og biografiske oplysninger om Rasmus Svendsen, som var præst i Faxe og senere provst i Faxe Herred. Information om skolegangen og bygningens historie frem til nu.
Prins Carls Skole i Store Torøje
(Indtil 2018: ´Prins Carls Skolemuseum´)


 
    Opført som ´prinseskole´ i 1719 og i brug som skole indtil 1830. Indtil 2018 den bedst bevarede landsbyskole fra 1700-tallet.
Oversigt over skolens historie og indretning efter fundatsens bestemmelser. Omtale af de skoleholdere ved Prins Carls Skole, som endnu kendes, gennemgang af den daglige undervisning og de anvendte undervisningsmidler. Fotografier af Prins Carls Skole fra før og efter restaureringen af bygningen i 1916. Statens salg af bygningen i 2018, som derefter delvist ombygges til privat beboelse.
Prinse- og prinsesseskolerne

Prins Carls og prinsesse Sophie Hedevigs 23 skoler på godserne Vemmetofte, Højstrup, Jægerspris, Dronninglund m.fl.
    Oversigt over de enkelte 23 ´prinse- og prinsesseskoler´ på Prins Carls bl.a. på godserne Vemmetofte og Højstrup og i Jægerspris samt  prinsesse Sophie Hedevigs skoler på hendes godser bl.a.  Dronninglund i Vendsyssel, og i Frederiksdal og i Søllerød Sogne. Links til fundatserne for disse skoler.
Skolemuseets besøgende og ´klip´ fra gæstebogen

(Prins Carls Skolemuseum, som blev oprettet i 1987, blev nedlagt i efteråret 2018, da Staten som ejer af bygningen valgte at afhænde den, og Faxe Kommune ikke var interesseret i at bevare den 300 år gamle skole for eftertiden. Bygningen har siden 29. august 2018 været i privateje og anvendes nu til privat beboelse.)

 
 
  I årenes løb havde Prins Carls Skolemusem besøg af adskillige hundrede mennesker, hvoraf en del har skrevet sig ind i gæstebogen og ofte med en lille bemærkning. Her vises par ´smagsprøver´ fra nogle få sider. Det er ikke mange små landsbyskoler beskåret at få officielt ministerbesøg, men i år 2000 havde Prins Carls Skolemuseum fornøjelsen af at modtage ´officielt ministerbesøg´ af daværende miljøminister Svend Auken, som også gav sig også tid til at skrive en venlig hilsen i gæstebogen. Også presse, radio og TV har besøgt skolemuseet flere gange.
Landsbyen Store Torøje
(hvor Prins Carls Skole ligger)
 
 
  Landsbyen Store Torøje ligger mellem Fakse og Store Heddinge på Stevns, men i Faxe Kommune, og det er hér, man finder den eneste af prins Carls skoler, som er bevaret til vore dage. Bygningen, der fremstår uforandret, fungerede som skolemuseum indtil 2018, hvor bygningen ved salg overgik til privateje.
Degne og skoleholdere på landet fra reformationen i 1536 og til begyndelsen af 1700-tallet.  
 
  Degnelæsningen, sæde- og løbedegne, den ´sorte skole´, betydningen for undervisningen på landet fra reformation i 1536 og til begyndelsen af 1700-tallet. Peder Palladius´ danske udgave af Luthers Katekismus med forklaringer. Fattigforordningen af 1708. Samtidens og eftertidens børneopfattelse med en kort omtale af Rousseau (´Emile´) og Ellen Key (´Barnets århundrede´).
Pietismen i Danmark og indførelsen af konfirmationen i 1736     Pietismen; dens opståen og den tidlige pietismens betydning for bl.a. opførelsen af Vajsenhuset og rytterskolerne i perioden 1721-1727. Indførelsen af den obligatorisk konfirmation i 1736 og skoleforordningen af 1739. Statspietismen under Christian VI.
Katekismus og visitationer- og lidt om biskop Balle  
 
  1700-tallets pædagogiske målsætning. Skoleundervisningen hørte under kirkens opsyn, og fra tid til anden blev kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler afprøvet i forbindelse med visitatser fra den lokale præst og provst eller biskoppen. "Luthers Lille Katekismus", som her er medtaget i en udgave fra 1813. Lidt om biskop Balle m.fl. med omtale af og citater fra Balles ´lærebog´ og ´visitatsbøger´ m.m.
Frederik IVs rytterskoler

(Jeg mener selv, at denne webside indeholder den foreløbig mest omfattende beskrivelse af rytterskolerne på internettet).
 
 
  Omtale af det nationale rytteri og opdelingen i rytterdistrikter, opførelsen af de 241 ´Kongelige Skoler´ dvs. rytterskolerne, fundatsen fra 1721 og skolernes indretning, inskriptionen på sandstenen og opbyggelige vers over dørene, undervisningen, rytterskolerne i dag, henvisning til fundatsen og specialside om rytterdistrikterne.

De 12 rytterdistrikter og rytterskolernes placering i distrikterne samt oplysninger om de enkelte 241 rytterskoler

(Jeg mener selv, at denne webside er den eneste samlede beskrivelse af alle 241 rytterskoler på internettet).

 
 
  Oversigt over alle 241 rytterskoler som de var fordelt i rytterdistrikterne. Links til websteder på internettet, hvor det har været muligt at finde oplysninger om de enkelte rytterskoler, kort over skolernes placering, henvisning til websteder på internettet med lidt mere fyldige beskrivelser af rytterskoler.
Opførelsen af en enkelt rytterskole     "Allerunderdanigste Overslaug over et Skoelehus, som skal være 21 Alen lang, 12 Alen bred og 4½ Alen høj indtil Bielkerne. Hvortil behøves efterskrevne Materialer i Allernøjelse som følger..."

Et samlet overslag fra marts 1722 over materialer og udgifter i forbindelse med opførelsen af en rytterskole i et af de jyske rytterdistrikter.
Rytterskolerne i Københavns Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 19 rytterskoler, som blev opført i Københavns Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte rytterskolers rytterskoletavler findes i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Frederiksborg Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 18 rytterskoler, som blev opført i Frederiksborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Kronborg Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 16 rytterskoler, som blev opført i Kronborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Tryggevælde Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 18 rytterskoler, som blev opført i Tryggevælde rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.

Rytterskolerne i Vordingborg Rytterdistrikt

 

 

 
 
  En gennemgang af de 19 rytterskoler, som blev opført i Vordingborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.

Rytterskolerne i Antvorskov Rytterdistrikt

 

 

 
 
  En gennemgang af de 20 rytterskoler, som blev opført i Antvorskov Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Lollands og Møns Rytterdistrikter

 - samt omtale af rytterskolen på Bogø.
 
 
  En gennemgang af de 11 rytterskoler, som blev opført i Lollands Rytterdistrikt og de 10 rytterskoler, som blev opført i Møn rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. Skolerne i Lollands Rytterdistrikt fik aldrig opsat rytterskoletavler. Litteraturhenvisninger og links til de enkelte skoler.
Omtalen af rytterskolen på Bogø, som blev opført i 1727, hører sådan set ikke under Møns Rytterdistrikt, men er medtaget hér af praktiske grunde.
Rytterskolerne i Falsters Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 27 Rytterskoler, som blev opført i Falsters Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Fyns Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 20 rytterskoler, som blev opført i Fyns Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.

Rytterskolerne i Dronningborgs Rytterdistrikt

 

 

 
 
  En gennemgang af de 10 rytterskoler, som blev opført i Dronningborgs rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Skanderborg Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 24 rytterskoler, som blev opført i Skanderborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag. I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Rytterskolerne i Koldinghus Rytterdistrikt  
 
  En gennemgang af de 25 rytterskoler, som blev opført i Koldinghus Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag.I forbindelse med beskrivelsen af den enkelte rytterskole henvises til bøger, artikler samt eventuelle links til websteder med yderligere omtale af skolen.
Specialkort m.m. over de enkelte rytterdistrikter
 
 
 
  Håndtegnede kort fra 1920´erne som bl.a. viser placeringen af de enkelte rytterskole med oplysning om de enkelte rytterskolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor de enkelte skolers rytterskoletavler befinder sig i dag.

Rytterskolen i Karise
- yderligere oplysninger.

 

 

 
 
  Beskrivelse af rytterskolen i Karise (Tryggevælde Rytterdistrikt) med en kort gennemgang af placering, historie og omtale af de skoleholdere ved skolen, som stadig kendes.
Desuden kort orientering om byens ældste historie og herunder også fortællingen om ´Fru Marthes Kammer´ på loftet i Karise Kirke
Beskrivelse af Karise Kirke og Pebringegården, som oprindelig lå i landsbyen Pebringe ved Karise, og som i dag er ´flyttet´ til Frilandsmuseet i Lyngby, hvor den i snart mange år har været en af museets vigtigste bygninger.
Kaldsbrev og edsformular i forbindelse med ansættelsen af en skoleholder i 1826 ved en rytterskole i Hårlev i Tryggevælde Rytterdistrikt)  
 
 
Ordret gengivelse dels af kaldsbrevet, da Lars Nielsen i juli 1826 blev ansat som skoleholder ved rytterskolen i Hårlev (Tryggevælde Rytterdistrikt) samt den fulde ordlyd af Jens Nielsens edsformular fra oktober samme år i forbindelse med ansættelsen.
Dagliglivet i landsbyerne i 1700-årene  
 
  Gennemgang af livet i landsbyerne især i første halvdel af 1700-årene bl.a. om bindingsværkshuse og fæstegårde, stavnsbånd og hoveri, bystævnet og oldermanden, driftsformen med bl.a. trevangsbruget, landsbysmeden, kobbelbrug, bytyren, godset og fæstesystemet, hjulploven og andre redskaber, ´årets gang´ i landsbyen, Struensees reformer, landboreformerne og ophævelsen af stavnsbåndet. Desuden litteraturhenvisninger og relevante links til enkelte websteder specielt om dette emne.
Dagliglivet i købstæderne i 1700-årene
og lidt om købstædernes tidligere historie
    Middelalderbyerne og Hanseforbundet, byernes kriser og fremgang, ´Den florissante handelsperiode`, styre og økonomi købstædernes indbyggertal, bindingsværk og købstadshuse, købstadsrettigheder og borgerskab, livet i købstæderne, rettersted og galgebakke, gilder og lav, handel og håndværk, kaffehuse torvedage og messer, reformationen og latinskoler, oplysningstid. Desuden litteraturhenvisninger og relevante links til enkelte websteder specielt om dette emne.
Frederik IVs landmilits  
 
  Behovet for en forbedring af militæret under efter Karl XIIs landgang i Danmark år 1700, udskrivningen af bønderkarle til den forhadte tjeneste i landmilitsen, eksercits og træhesten.
Christian V og Charlotte Amalie  
 
 
Omtale af Christian V og Charlotte Amalies historie. Kongeloven, Skånske Krig og Christian Siegfried von Plessen.
Charlotte Amalies godser, bl.a. Vemmetofte.

 

 

Frederik IV og kredsen omkring ham

 

 

 
 
 
Gennemgang af Frederik IVs historie, enevældets betydning, Store Nordiske Krig 1700-1720, kongens bortførelse og senere ægteskab med Anne Sofie Reventlow, hoffet i København, Christian VI,  Sophie Magdalene og kronprinsen, senere Frederik V. Kort omtale af og henvisning til specialsider om landmilits, vornedskab, stavnsbånd & rytterskoler.
Prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig  
 
  En biografiske oversigt over Frederik IVs søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevigs historie. Prinsens rejse og venskabet med Carl Adolf von Plessen. Jægerspris, Højstrup, Vemmetofte.
Prinsesse Sophie Hedevig og Carl Adolf von Plessen. Tiden på Vemmetofte.

"Den kronede last..."

 

 
 
 
  Et par citater fra Carl Ewald´s historiske roman "Anne Sophie Reventlow og Frederik IV" fra 1907, hvor forfatterens sympati ligger hos Anne Sophie von Reventlow, og hvor prins Carl, prinsesse Sophie Hedevig og især Carl Adolf von Plessen er romanens ´skurke´. Også romanen "Charlotte Amalie", som Conradine Barner-Aagaard udgav i 1878, omtales.

Kirke, adel og kongemagt - historisk oversigt - samt lidt orientering om våbenskjold, nationalflag og kongelige slotte,

 
 
  Beskrivelsen af den politiske magtkamp i Danmark. Orientering om konge- og rigsvåben samt andre våbenskjold. Historien om Dannebrog, Københavns Slot og de efterfølgende Christiansborg-slotte samt de kongelige slotte.

Siden er åben, men endnu under udarbejdelse
København på Frederik IVs, Christian VIs og Frederik Vs tid (perioden 1699-1766)  
 
  København på Frederik IVs tid. Byens størrelse og udseende. Bygninger og levevis.

Siden er under udarbejdelse (endnu lukket)
Kunst, kultur og videnskab på Frederik IVs tid  
 
  Indholdsbeskrivelse følger

Siden er under udarbejdelse (endnu lukket)
Herremænd og adel og lidt om hovedgårde, grevskaber og baronier både tidligere, men især på Frederik IVs og Christian VIs tid (1699-1746)  
 
 
Fødselsadel og rangadel, gods og hovedgård, grevskaber og baronier, drift og økonomi, fæstejord, hoveri, herregårdens indretning, familieforhold, dagligdagen på godset
Siden er åben, men endnu under udarbejdelse
Carl Adolf von Plessen (1678-1758)     Slægten von Plessen (og von Skeel), gennemgang af Carl Adolf von Plessens familieforhold og biografi, venskabet med prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, forbindelsen til Vemmetofte, Christian VIs konseil, de ´Plessenske Skoler´ (Greveskolerne), interesserne og på De vestindiske Øer, de sidste år.
De ´Plessenske Skoler´     Gennemgang af de såkaldte ´Greveskoler ´ eller ´Plessenske Skoler´, som Carl Adolf von Plessen lod opføre på sine sydsjællandske godser.
Vemmetofte under ´den kongelige tid´ og senere som kloster for ugifte, adelige frøkener  
 
  Vemmetofte gods købt 1694 af Charlotte Amalie, den ´kongelige tid´ og slottets storhedsperiode, kostbart istandsat og ombygget af prins Carl, barokhaven, prinsesse Sophie Hedevig sidste år på Vemmetofte, slottet bliver kloster efter prinsessens død i 1735, Stiftelsen Vemmetofte Kloster i dag.
Den ´Florisante Handelsperiode´ og de danske kolonier i 1700-tallet     Indholdsbeskrivelse følger

Siden er endnu under udarbejdelse, men alligevel åben
Oversigt over den danske skoles historie - fra degnelæsning til centralskole  
 
  En kortfattet oversigt over de væsentligste begivenheder i dansk skolehistorie fra reformationen og frem til i dag bl.a. med de vigtigste årstal og links til yderligere information.
Mønter og sedler i Frederik IVs regeringstid 
/ 1699-1735
 
 
  Pengesystemet, gengivelse af mønter i alle værdier (enkelte også i stor gengivelse) samt af den første danske pengeseddel fra 1713.
Ord og begreber  
 
  Forklaring af ældre udtryk og begreber, som er anvendt på websiden i forbindelse med eksempelvis mål og vægt m.m. Forklaring af Ole Rømers opmåling af rigets landeveje, definitionen af den ´danske mil´ samt brugen af ´milevognen´. Kort over jordbundens bonitet i Danmark samt forklaring af begreber som hartkorn m.m.
Kronologisk oversigt over Danmarks og Europas historie i Frederik IVs og Christian VIs  regeringstid / 1699-1746  
 
  En koncentreret oversigt, som år for år i perioden 1699 til 1746 viser hovedpunkterne af de begivenheder i Danmark og Europa, som har relevans for denne beretning om prins Carl og beskrivelsen af det danske samfund på hans tid og tiden umiddelbart efter. Links fra oversigten til grundigere beskrivelse enten på dette websted eller andre.

Siden er endnu under udarbejdelse, men alligevel åben
Litteraturhenvisning og links til websites bl.a. til undervisningsbrug

 

 
 
  Henvisning til bøger og artikler, som jeg kan anbefale interesserede, der ønsker at vide mere dels om Frederik IV og kredsen omkring ham og dels om samfundsforhold m.m. og dansk skolehistorie i begyndelsen af 1700-tallet. Links til både danske og udenlandske websteder primært af skolehistorisk interesse og om dansk historie på Frederik IVs og Christian VIs tid. Desuden er medtaget links til videoklip med skolehistoriske foredrag, interviews m.m. og undervisningsrelevante websider m.m.
´Fattigforordningen´
Om Betlere i Danmark, saavel paa Landet som i Kiøbstæderne, Kiøbenhavn undtagen,
24. september 1708
 
  Gengivelse af hele Frederik IVs ´Fattigforordning´,  som var et opgør med udformningen af den statslige fattigforsorg, som Danmark havde haft siden reformationen i 1536.
Forordning angaaende den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse
udi deres Daabes Naade
13. Januarii Anno 1736
 
  Gengivelse af hele Christian VIs forordning om indførelse af den tvungne konfirmation.
Instruks or Degne og Skolemestre på Landet i Danmark, 23. januar 1739
 
 

 
  Gengivelse af hele Christian VIs instruks om indførelse af den første egentlige skolelov i Danmark, som fulgte efter indførelsen af den tvungne konfirmation i 1536.
Prins Carls Fundation for skolerne på Vemmetofte og Højstrup Godser
 / 22. september 1722
 
 
  Gengivelse af hele fundatsen for prins Carls skoler (prinseskolerne) (med original ortografi).
Sophie Hedevigs Fundation for skolerne på Vemmetofte, Højstrup, Dronninggård og Frederiksdal Godser / 5. april 1721  
 
  Gengivelse af fundatsen for prinsesse Sophie Hedevigs skoler (Prinsesseskolerne).
Den plessenske Fundation for de 14 skoler på hans godser 1721-1731  
 
  Gengivelse af fundatsen for von Plessens skoler (Greveskolerne).
Siden er endnu under udarbejdelse, men alligevel åben

 

"Instruction ... hvorledes hver enhver Skolemester i Rytter-Districterne i det ham anbetroede Skolemester Embede, indtil videre skal rette og forholde 28. Marts Anno 1721"  
 
 
Gengivelse af Instruktionen for Skoleholderen ved Frederik IV´ ´kongelige skoler´ / Rytterskolerne (med original ortografi).
Under udarbejdelse er også en ´oversættelse´ af instruksen til moderne dansk.
I"nstruction ... hvorledes hver Præst ... angaaende de i hans Sogn eller Sogner oprettede Skoler, sig skal rette og forholde / 28. Marts Anno 1721."  
 
 
Gengivelse af Instruktionen for Præster (og provster) i forbindelse med Frederik IV´s ´kongelige skoler´ / Rytterskolerne (med original ortografi og en endnu ikke færdig ´oversættelse´ til nutidig sprogbrug).
Siden er under udarbejdelse (endnu lukket)

 

"Forordning om Skolerne på Landet i Danmark, og hvad Degnene ..../ 23. januar 1739"

 

 

 
 
  Gengivelse af hele Christian VIs skoleforordning af 1739 (med original ortografi).
"Instruks for Degne og Skolemestre på Landet i Danmark 23. januar 1739"  
 
  Gengivelse af hele Christian VIs instruks for skolemestre og degne i tilknytning til skoleforordningen af 1739 (med original ortografi.
 
"Placat og nærmere Anordning angaaende Skolerne paa Landet
i Danmark 29. april 1740"
 
 
  Gengivelse af hele Christian VIs ´Plakat´, som er en offentlig kundgørelse. Plakaten modificerede skoleloven af 23. januar 1739.
 
"Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark / 29. juli 1814"     Gengivelse af hele skoleloven fra 1814, som er den første danske danske lov om undervisning af alle børn på landet. Denne lov kan man måske godt tillade sig at kalde for ´Den danske folkeskoles dåbsattest´.
"Bilag til Anordning for
Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. juli 1814"
 
    Gengivelse af hele lovteksten til denne anordningen til skoleloven af 1814, som er en instruktion til læreren i, hvorledes han skal håndhæve normer, hygiejne og varetage undervisningen af børnene.
 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen
 

(besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)