Oversigt over webstedet
om Prins Carls Skole, Rytterskolerne, begreber og forklaringer samt dansk skolehistorie m.m. i begyndelsen af 1700-tallet

Webstedet må opfattes som et ´arbejdende værksted´, hvor der til stadighed kommer nyt til. Der er nu over 50 specialsider, og der er derfor normalt en del sider, som enten er ´under redigering´ eller simpelthen stadigvæk er under udarbejdelse. Beskrivelserne af de enkelte rytterskoler i de 12 rytterdistrikter må indtil videre nærmest betragtes som en ´byggeplads´, hvor oplysninger og eventuelle billeder lægges op, efterhånden som de bliver fundet og klargjort. De fleste sider er efterhånden nogenlunde præsentable, men der arbejdes jævnligt videre på det temmelig tidskrævende projekt. Alle relevante oplysninger om de enkelte rytterskoler, påvisning af fejl i forbindelse med skolerne, billeder af skolerne som de ser ud i dag og ´nærbilleder´ af rytterskoletavlerne, som jeg må anvende på denne webside, modtages med stor taknemmelighed. Jeg vil gerne overbringe de interesserede, der allerede har bidraget, en stor tak for den udviste interesse og venlighed. Det er meget opmuntrende, at så mange i tidens løb har givet positiv tilbagemelding. Det viser jo, at arbejdet med webstedet også er til glæde for andre. En del museer, lokalhistoriske foreninger, institutioner og andre linker også uopfordret til webstedet; det er også meget tilfredsstillende og opmuntrende for det fortsatte arbejde.

En særlig tak til
Hans Gravsholt, som har hjulpet med billeder mm. fra Skanderborg og Dronningborg rytterdistrikter, til Ole Munk, som har hjulpet med billeder mm. fra Møn Rytterdistrikt, til Jos Hansen, som har hjulpet med billeder mm. fra Københavns, Fyns og Koldinghus Rytterdistrikter og til Svend C. Dahl, som har hjulpet med billeder mm. om de ´Plessenske Skoler´. Også stor tak til de mindst 25 nuværende eller tidligere ejere af de bevarede rytterskoler og interesserede, som i tidens løb uopfordret og altid med positiv velvillighed har bidraget med nyttige oplysninger og fotografier eller andet materiale, som jeg ellers i mange tilfælde ikke selv ville have haft mulighed for at finde og kunne anvende på websitet..

Websitet blev ´grundlagt´ for et par årtier siden, hvor computerne havde en ringere opløsning, end vi er vante med i dag. Alligevel er opløsningen ikke ændret. Dels vil det være et enormt arbejde, men også brugen af mobiltelefoner og notepads med mindre skærme, har siden gjort sit indtog, og her vil man ikke have fordel af en højere opløsning - tværtimod. Den oprindelige skærmopløsning er derfor bibeholdt; så har man mulighed for at zoome op eller ned, som man behager. Websiderne fungerer bedst ved en opløsning på 1024 x 768 eller højere. Ved opløsning på 800 x 600 eller lavere vil der i enkelte tilfælde være problemer med at se hele siden i fuld bredde. Det kan fx være tilfældet med siderne om de enkelte rytterdistrikter. Ønsker man i disse tilfælde at fravælge den venstre billedramme (med menuen) for at få højre billedramme til at fylde hele skærmen, kan man gøre følgende: Højreklik med musen på højre billedramme, vælg ´Egenskaber´ og kopiér webadressen (URL) til adresselinjen i den anvendte browser. Tryk dernæst på ´retur-tasten´. Nu vil venstre billedramme være forsvundet. Ønsker man den frem igen, klikker man blot på knappen "Retur til hovedsiden" nederst på websiden. Husk også en gang imellem at opdatere siden ved at trykke på F5-knappen. Måske er der kommet yderligere information eller yderligere illustrationer m.m. siden dit sidste besøg, og det kræver ofte en ´opdatering´ at få det hele med.


Klik venligst på miniaturebillederne herunder for at gå direkte til de enkelte websider.
Navn Udseende   Indhold

Prins Carls
Skolemuseum

I selve teksten findes en del hyperlink,
som giver adgang både til en del af de efterhånden over 50 underordnede specialsider på dette websted (se herunder), litteraturhenvisninger og til en række relevante websteder på Internettet

 

 

 

 

 

Webstedets hovedside med en kortfattet, men
samlet oversigt over skolens historie og indretning efter fundatsens bestemmelser.
Omtale af de skoleholdere ved Prins Carls Skole, som endnu kendes, gennemgang af den daglige undervisning og de anvendte undervisningsmidler.
En samling kommenterede billeder af Prins Carls Skole fra både før og efter restaureringen af bygningen i 1916.

Prins Carls og
prinsesse Sophie Hedevig

 
En biografiske oversigt over prins Carl og prinsesse Sophie Hedevigs historie. Prinsens rejse og venskabet med Carl Adolf von Plessen. Jægerspris, Højstrup, Vemmetofte.
Prinsesse Sophie Hedevig og Carl Adolf von Plessen. Tiden på Vemmetofte.

Christian V og
Charlotte Amalie

 

 

 

 

 

Omtale af forældrene, Christian V og Charlotte Amalies historie. Kongeloven, Skånske Krig og Christian Siegfried von Plessen.
Charlotte Amalies godser, bl.a. Vemmetofte.

 

 

Frederik IV
og kredsen omkring ham

 

 

 

 

 

 

 

Gennemgang af broderen, Frederik IV´s historie, enevældets betydning, Store Nordiske Krig 1700-1720, kongens bortførelse og senere ægteskab med Anne Sofie Reventlow, hoffet i København, Christian VI,  Sophie Magdalene og kronprinsen, senere Frederik V.
Kort omtale af og henvisning til specialsider om landmilits, vornedskab, stavnsbånd & rytterskoler.
København på
Frederik IVs tid
 
København på Frederik IVs tid. Byens størrelse og udseende. Bygninger og levevis.

Siden er endnu under udarbejdelse (åben)

"Den kronede last..."

 

 

 

 
Et par citater fra Carl Ewald´s historiske roman "Anne Sophie Reventlow og Frederik IV" fra 1907, hvor forfatterens sympati ligger hos Anne Sophie von Reventlow, og hvor prins Carl, prinsesse Sophie Hedevig og især Carl Adolf von Plessen er romanens ´skurke´.
Også romanen "Charlotte Amalie", som Conradine Barner-Aagaard
udgav i 1878, omtales.

Carl Adolf von Plessen 1678-1758

 

 

 

 

 

 

 

Slægten von Plessen (og von Skeel), gennemgang af Carl Adolf von Plessens familieforhold og biografi, venskabet med prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, forbindelsen til Vemmetofte, Christian VI´s konseil, de ´Plessenske Skoler´ (Greveskolerne), interesserne på De vestindiske Øer, de sidste år.
De Plessenske skoler  

 

 

 

 

Gennemgang af de såkaldte ´Greveskoler´ eller ´Plessenske Skoler´, som Carl Adolf von Plessen lod opføre på sine sydsjællandske godser.

Prins Carls skoler på Vemmetofte og  Højstrup godser

 

 

 

 
Oversigt over de 6 ´Prinseskoler´ på Prins Carls godser Vemmetofte og Højstrup, skolekommissionens forslag til fundats, omtale af Prinse-, Prinsesse- og Greveskoler med link til fundatserne for de 3 skoletyper, så der er mulighed for at sammenligne.

Degne og skoleholdere
på landet

 

 

 

 
Degnelæsningen, sæde- og løbedegne, den ´sorte skole´, betydningen for undervisningen på landet. Peder Palladius´ danske udgave af Luthers Katekismus, indførelsen af skolemestre og skoleholdere fra begyndelsen af 1700-åtallet, fattigforordningen af 1708, tidens børneopfattelse og en kort omtale af Rousseau.
Ustuderede og læreruddannede undervisere
 
Rasmus Svendsens Skole  i Faxe 
Omtale af Danmarks ældste, bevarede landsbyskole, Rasmus Svendsens Skole i Fakse (opført omkring 1644), oversigt over skolens indretning og historie.

Pietismen  i Danmark

 

 
 
Pietismen, opståen, idé og betydning for etablering af skoler i begyndelsen af 1700-årene i Danmark. Biskopperne Peder Palladius og Erik Pontoppidan. Luthers lille Katekismus.
Den tidlige pietismens betydning for bl.a. opførelsen af Vajsenhuset og rytterskolerne i perioden 1721-1727..
Pietismens udbredelse i Danmark.
Indførelsen af den obligatorisk konfirmation i 1736 og skoleforordningen af 1739.
Statspietismen under Christian VI.
 

Frederik IVs
Rytterskoler

 

 

 

 
Omtale af det nationale rytteri og opdelingen i rytterdistrikter, opførelsen af de 241 ´Kongelige Skoler´ - rytterskolerne, fundatsen af 1721 og skolernes indretning, inskriptionen på sandstenen og opbyggelige vers over dørene, undervisningen, rytterskolerne i dag, henvisning til fundatsen og specialside om rytterdistrikterne.
(Jeg mener selv, at denne webside giver den mest omfattende beskrivelse af rytterskolerne på internettet)
.

Frederik IVs
Rytterskoler og
deres placering i de
12 rytterdistrikter

 

 

 

 
Oversigt over alle 241 rytterskoler som de var fordelt i rytterdistrikterne. Links til websteder på internettet, hvor det har været muligt at finde oplysninger om de enkelte Rytterskoler, kort over skolernes placering, henvisning til websteder på internettet med lidt mere fyldige beskrivelser af Rytterskoler.
(Jeg mener selv, at denne webside er den eneste samlede beskrivelse af alle 241 rytterskoler på internettet).

Rytterskolerne i Københavns
Rytterdistrikt

 

 

 

 
En gennemgang af de 19 rytterskoler, som blev opført i Københavns Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstensmindetavle findes i dag.
 
 

Rytterskolerne i Frederiksborg
Rytterdistrikt

 

 
En gennemgang af de 18 rytterskoler, som blev opført i Frederiksborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstensmindetavle findes i dag.

Rytterskolerne i
Kronborg
Rytterdistrikt 
 
En gennemgang af de 16 rytterskoler, som blev opført i Kronborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstensmindetavle findes i dag.
 

Rytterskolerne i Tryggevælde
Rytterdistrikt

 

 

 

En gennemgang af de 18 Rytterskoler, som blev opført i Tryggevælde rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.
 

Rytterskolerne i Vordingborg
Rytterdistrikt

 

 

  
 
En gennemgang af de 19 rytterskoler, som blev opført i Vordingborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.

 

Rytterskolerne i Antvorskov
Rytterdistrikt

 

 

  
 
En gennemgang af de 20 rytterskoler, som blev opført i Antvorskov Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.
 
 

Rytterskolerne i
Lollands og Møns
Rytterdistrikter

 

 

 

 
En gennemgang af de 11 rytterskoler, som blev opført i Lollands Rytterdistrikt og de 10 rytterskoler, som blev opført i Møn rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. omtalen af rytterskolen på Bogø, som blev oprettet 1727, hører sådan set ikke hører med under Møns Rytterdistrikt, men er medtaget hér af praktiske grunde. Skolerne i Lollands Rytterdistrikt fik aldrig opsat sandstens-mindetavler.

Rytterskolerne i
Falsters
Rytterdistrikt

 
En gennemgang af de 27 Rytterskoler, som blev opført i Falsters Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.

 
 

Rytterskolerne i
Fyns
Rytterdistrikt

 

 

 
En gennemgang af de 20 rytterskoler, som blev opført i Fyns Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.
 

Rytterskolerne i Dronningborgs
Rytterdistrikt

 

  
 
En gennemgang af de 10 rytterskoler, som blev opført i Dronningborgs rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.
 

Rytterskolerne i Skanderborg
Rytterdistrikt

 

 

 

En gennemgang af de 24 rytterskoler, som blev opført i Skanderborg Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.

 

Rytterskolerne i Koldinghus
Rytterdistrikt

 

 

 

 
En gennemgang af de 25 rytterskoler, som blev opført i Koldinghus Rytterdistrikt med oplysning om de enkelte skolers historie, evt. billeder m.m. og information om, hvor skolens sandstens-mindetavle findes i dag.

 
 

Rytterskolen
i Karise

 

 

 

 
Rytterskolen i Karise (Tryggevælde Rytterdistrikt) med en kort gennemgang af placering, historie og omtale af de lærere ved skolen, som stadig kendes.
Specialkort m.m.
over de enkelte rytterdistrikter
 
 
Håndtegnede kort fra 1920-erne som bl.a. viser placeringen af de enkelte rytterskole med angivelse af hvilke rytterskoler, der stadig eksisterede på dette tidspunkt.

Kaldsbrev og edsformular
i forbindelse med ansættelsen af en skoleholder ved en rytterskole (Hårlev,  Tryggevælde rytterdistrikt) i 1826
 


 
 
Ordret gengivelse dels af kaldsbrevet, da Lars Nielsen i juli 1826 blev ansat som skoleholder ved rytterskolen i Hårlev (Stevns Kommune) samt den fulde ordlyd af Jens Nielsens edsformular fra oktober samme år i forbindelse med ansættelsen.
 

Katekismus og visitationer
- og lidt om biskop Balle

 
1700-tallets pædagogiske målsætning.
Skoleundervisningen hørte under kirkens opsyn, og fra tid til anden blev kvaliteten af undervisningen på de enkelte skoler afprøvet i forbindelse med visitatser fra den lokale præst og provst eller biskoppen. "Luthers lille Katekismus"
Lidt om biskop Balle m.fl. med omtale af og citater fra dennes ´lærebog´  ´visitatsbøger´ m.fl.

 

Landsbyen Store Torøje

(hvor Prins Carls Skole ligger)

 

 
En gennemgang af landsbyen Store Torøjes historie.
Landsbyen ligger mellem Fakse og Store Heddinge på Stevns, og det er hér, man finder den eneste af prins Carls skoler, som stadig eksisterer.

.

Dagliglivet i
landsbyerne
på Frederik IVs tid

 

 

 

 

 

Gennemgang af livet i en typisk sjællandsk landsby i 1700-årenes første halvdel, bønder og landarbejdere, driftsformen, det nødvendige fællesskab, bystævnet og oldermanden, driftsformen med bl.a. trevangsbruget, landsbysmeden, bytyren, godset og fæstesystemet, hjulploven og andre redskaber,  vornedskab, stavnsbånd.
Fæstegård og
husmandssted

 

 
Om bindingsværk og stråtag, fæstegårdens indretning og funktion, landbokvinden, årets gang på gården, fæstebonde, husmand og inderste, husmandsstedet, de fattige.
Frederik IVs
landmilits

 

 
Behovet for en forbedring af militæret under efter Karl XII´s landgang i år 1700, udskrivningen af bønderkarle til den forhadte tjeneste i landmilitsen.
Vemmetofte i "den kongelige tid" og som kloster for ugifte, adelige frøkener

 

 
Vemmetofte gods købt 1694 af Charlotte Amalie, den ´kongelige tid´ og slottets storhedsperiode, kostbart istandsat og ombygget af prins Carl, barokhaven, prinsesse Sophie Hedevig sidste år på Vemmetofte, slottet bliver kloster efter prinsessens død i 1735, Stiftelsen Vemmetofte Kloster i dag.
Herremænd og hovedgårde, grevskaber og baronier på Frederik IVs tid

 

 
Fødselsadel og rangadel, gods og hovedgård, grevskaber og baronier, drift og økonomi, fæstejord, hoveri, herregårdens indretning, familieforhold, dagligdagen på godset
Siden er endnu under udarbejdelse.(åben)
Prins Carls Fundation
for skolerne på Vemmetofte og Højstrup Godser
22. september 1722

 

 

 

Gengivelse af hele fundatsen for prins Carls skoler (Prinseskolerne) (med original ortografi).
Sophie Hedevigs Fundation for skolerne på Dronninggård og Frederiksdal Godser
5. april 1721

 

Gengivelse af fundatsen for prinsesse Sophie Hedevigs skoler (Prinsesseskolerne).
Den plessenske Fundation for de 14 skoler på hans godser 1721-1731

 

 

 

Gengivelse af fundatsen for von Plessens skoler (Greveskolerne).
Siden er endnu under udarbejdelse.(åben)
Instruction ... hvorledes hver enhver Skolemester i Rytter-Districterne i det ham anbetroede Skolemester Embede, indtil videre skal rette og forholde.
28 Marts Anno 1721

 

 

 

Gengivelse af Instruktionen for Skoleholderen ved Frederik IV´s ´kongelige skoler´ (Rytterskolerne).
(med original ortografi).
Siden er endnu under udarbejdelse.(åben)

Instruction ... hvorledes hver Præst ... angaaende de i hans Sogn eller Sogner oprettede Skoler, sig skal rette og forholde.
28 Marts Anno 1721

 

 

 
Gengivelse af Instruktionen for Præster (og provster) i forbindelse med Frederik IV´s ´kongelige skoler´ (Rytterskolerne).
(med original ortografi).
Siden er endnu under udarbejdelse.(åben)

Forordning om Skolerne på Landet i Danmark, og hvad Degnene ....

23. januar 1739

 

 

 
Gengivelse af hele Christian VIs skoleforordning fra 1739 (med original ortografi).

Instruks for Degne og Skolemestre på Landet i Danmark

23. januar 1739

 

 

 

 

Gengivelse af hele Christian VIs instruks for skolemestre og degne i tilknytning til skoleforordningen fra 1739 (med original ortografi).
Anordning for
Almue-Skolevæsenet
paa Landet i Danmark

 29. juli 1814

 

 
Gengivelse af hele skoleloven fra 1814, som er den første danske danske lov om undervisning af alle børn på landet.
Denne lov kan man måske godt tillade sig at kalde for "Den danske folkeskoles dåbsattest".

Skolemuseets besøgende
og ´klip´ fra
gæstebogen.

 

 

 

 

 

 

 

Prins Carls skole som museum - ´Danmarks tommeste museum´, klip fra gæstebogen, ministerbesøget i 2000 samt besøg af radio og TV.
Vedligeholdelse af skolemuseet, planer og ideer.
 

Oversigt over den danske skoles historie - fra degnelæsning til centralskole
 

 

 
En kortfattet oversigt over de væsentligste begivenheder i dansk skolehistorie fra reformationen og frem til i dag bl.a. med de vigtigste årstal og links til yderligere information.
 

Kronologisk oversigt over Danmarks og Europas historie i Frederik IVs og Christian VIs  regeringstid
1699 - 1746

 
En koncentreret oversigt, som år for år i perioden 1699 til 1746 viser hovedpunkterne af de begivenheder i Danmark og Europa, som har relevans for denne beretning om prins Carl og beskrivelsen af det danske samfund på hans tid og tiden umiddelbart efter.
Links fra oversigten til grundigere beskrivelse enten på dette websted eller andre.
 

Kunst, kultur og videnskab på Frederik IVs tid

 

 
 
Siden er endnu under udarbejdelse (lukket)

Mønter og sedler
i Frederik IVs regeringstid 1699-1735

 

 

Pengesystemet, gengivelse af mønter i alle værdier (enkelte også i stor gengivelse) samt af den første danske pengeseddel fra 1713.

 

 

Ord og begreber

 

 

 

Forklaring af ældre udtryk og begreber, som er anvendt på websiden i forbindelse med eksempelvis mål og vægt m.m.
Forklaring af Ole Rømers opmåling af rigets landeveje, definitionen af den ´danske mil´ samt brugen af milevognen.
Kort over jordbundens bonitet i Danmark samt forklaring af begreber som hartkorn m.m.
 

Livet ved hoffet på
Frederik IVs og
Christian VIs tid
 
Beskrivelsen af enevældet, kongens embedsmænd m.m. og dagliglivet ved hoffet.

Siden er endnu under udarbejdelse (lukket).
Litteraturhenvisning
og links til websites
bl.a. til undervisningsbrug


 
 
Henvisning til bøger og artikler, som jeg kan anbefale interesserede, der ønsker at vide mere dels om Prins Carl og kredsen omkring ham og dels om dansk skolehistorie i begyndelsen af 1700-tallet.Links til både danske og udenlandske websteder primært af skolehistorisk interesse og om dansk historie på Frederik IVs tid. Desuden også med links til videoklip med skolehistoriske foredrag, interviews m.m. og undervisningsrelevante websider m.m.

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail: Klik på adressen  

Hit Counter  (besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017)