Mønter og sedler
på Frederik IVs regeringstid 1699-1735

Møntvæsen (efter møntforordningen af 1625)
Den gamle danske mark, som blev delt i 8 øre á 3 ørtug á 10 (eller 12) penninge, blev i løbet af middelalderen fortrængt af den nordtyske mark (Slesvig/Holsten), også kaldet ´lybsk mark´ (Lübeck), som blev delt i 16 skilling á 12 penninge. Men ikke nok med det, - den lybske mark var dobbelt så meget værd som den danske. Efter Christian IVs møntforordning i 1625 dækker begrebet ´dansk mark´ naturligvis den mønt, som var slået i Danmark. Daleren gik under navnet ´speciedaler´, eller daler in specie, dvs. en daler, som man kan se eller en daler i ét stykke, modsat en daler optalt i mark, skilling eller anden mønt. Forholdet mellem daleren, der i det store og hele beholdt sin lødighed, og de andre mønter var i lang tid ikke konstant, men afhang af skillemøntens forringelse. Indtil 1624 steg skillingsantallet således til 100 stk. for 1 daler. Efter møntforordningen af 1625 blev værdierne følgende:

    1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling (rigsdaler kendes også som ´speciedaler´ eller ´kurantdaler´.)
    1 krone = 4 mark = 64 skilling
    1 daler = 2 mark = 32 skilling
    1 sletdaler = 2 daler = 1 krone = 4 mark = 64 skilling
    1 mark = 16 skilling (oprindelig et gammelt, nordisk vægtmål)
    1 skilling

Krone og daler, der tidligere fx på Frederik IVs tid var værdisat således, at 1 krone svarede til 2/3 af en rigsdaler, blev ved en meget senere skandinavisk møntkonvention værdisat således, at 2 kroner = 1 rigsdaler (senere blot kaldet daler, da den oprindelige betegnelse for daler (= ½ krone) var forsvundet),. Mønten blev imidlertid  ikke præget i større antal og var derfor heller ikke særlig almindelig i 1700-tallet, men værdiangivelser i denne værdi optræder alligevel undertiden i datidens regnskaber, bl.a. fordi gæld ofte var ansat i kroner.
Den ´nye´ kronemønt blev indført i 1875 og blev ombyttet således, at 3 mark = 1 krone.

En ´styver´ (= 2 skilling) var en betegnelse, som blev anvendt i Danmark i 1600- og 1700-tallet bl.a. af Ludvig Holberg i første akt af komedien ´Jeppe på Bjerget´ fra 1722, hvor Jeppe drikker brændevin hos Jakob Skomager. Da Jakob ikke længere vil give kredit, udbryder den tørstige Jeppe ærgerligt: "Der har du en Styver da, din Pracker! nu er det giort, drick nu Jeppe!"

I Frederik IVs regeringstid (1699-1730) blev der slået dansk mønt i følgende værdier:
 

(Vær opmærksom på, at mønterne herunder ikke er gengivet i korrekt størrelse, og at beskrivelserne står under de tilsvarende billeder.)                                          

 

Klik her for at se en detaljeret gengivelse af en  ½ skilling

   


½ skilling (fra 1719)
med Frederik IVs spejlmonogram
 

 

1 skilling (fra 1706)
med Frederik IVs spejlmonogram

 

Klik her for at se en detaljeret gengivelse af en 2 skilling

   


2 skilling (fra 1719) - også kaldet en ´Styver´
med Frederik IVs spejlmonogram

 

 

4 skilling (fra 1730)
med Frederik IVs spejlmonogram

 

Klik her for at se en detaljeret gengivelse af en 8 skilling

 

Klik her for at se en detaljeret gengivelse af en 12 skilling


8 skilling, "Paryk-otteskilling", (fra 1702)
med Frederik IVs portræt

 

 

12 skilling (fra 1710)
med Frederik IVs spejlmonogram

 

     


16 skilling  = 1 mark (fra 1716)
med Frederik IVs portræt

 

 

1 mark  = 16 skilling (fra 1713)
med Frederik IVs portræt

 

     


2 mark (fra 1699)
med Frederik IVs portræt

 

 

2 mark (fra 1725)
med Frederik IVs spejlmonogram

 

     


1 krone  = 4 mark (fra 1711)
med Frederik IV til hest

 

 

1 krone  = 4 mark  (fra 1699)
med Frederik IVs spejlmonogram

 

     


6 mark  = 1 rigsdaler (fra 1732)
med Frederik IVs portræt

 

 

3 kroner  = 12 rigsdaler (fra 1726)
med Frederik IVs portræt

Da skillemønter efterhånden var slået af mere eller mindre underlødig sølv, forlangte man ofte ved betaling i småmønt af større beløb - en ´opgæld´ - på ca. 4%. Opgæld blev også forlangt ved betaling med sedler, som var udstedt efter 1713 (se nedenfor). Ved særlige lejligheder og til særligt brug blev der undertiden slået guldmønter, kaldet ´dukater´, af forskellig størrelse og valør, men de fik ikke nogen betydning i den almindelige omsætning.

Eksempler på gulddukater dvs. guldmønter af meget fint guld; til venstre en gulddukat fra 1726 med Frederik IVs portræt og til højre en tidligere,
men tilsvarende gulddukat fra 1704 med Frederik IVs portræt og fortet Christiansborg i Guinea på ´Den danske Guldkyst`.

 
Ovenstående mønt er den 8 skilling i sølv, som også blev kaldt ´Paryk-otteskilling´ eller blot ´Parykskilling´ på grund af forsidens portræt
af Frederik IV, som bærer datidens moderigtige pudrede allongeparyk med midterskilning og bløde, skulderlange slangekrøller..

Den mest udbredte mønt var otteskillingen, som også blev kaldt en ´Paryk-otteskilling´ efter kongens portræt på forsiden. På bagsiden har mønten en kongekrone. For en sådan otteskilling kunne man på Frederik IV´s tid købe 2 pund hvedebrød, 2 flasker øl eller en citron i København. På landet blev den ofte brugt af bønderne til vesteknapper. En ko kostede ca. 10 rdl. og en god hest kostede 20-25 rdl. Det var i øvrigt nogenlunde det samme, som en karl på landet kunne tjene om året. En pige tjente det halve. Dertil kom ofte kost, logi og undertiden f.eks. træsko eller lign. Man kan ikke uden videre oversætte værdi af penge i vor tids forbrugssamfund til landsbysamfundet for 300 år siden. Fæstegårdene var stort set selvforsynende med alt, man havde brug for med hensyn til fødevarer, klæder m.m., så på landet var behovet for rede penge ikke stort. Samtidig var husholdningen også i vid udstrækning baseret på naturalieøkonomi. Aflønningen af skoleholderen ved Frederik IVs rytterskoler var ifølge fundatsen fra 1721 på 25 rigsdaler om året. Dertil kom naturalier som fx. brænde og andet, fri bolig, - så lille den end var, - og udbyttet af den tilhørende kålhave eller skolelod. Det var dog også i samtiden regnet for en meget beskeden løn og noget mindre end lønnen til en ryttersoldat, der - udover naturalier, fribolig m.m. - blev aflønnet med 35 rigsdaler om året. (Fra 2. akt af Ludvig Holbergs komedie fra 1722, ´Jeppe på Bjerget´, ved vi også, at ridefogeden tjente 50 rigsdaler om året, mens baronens sekretær årligt fik udbetalt ikke mindre end 200 rigsdaler, hvad der får Jeppe til at udbryde: "Du skal have Dievelen icke 200 Rdr. herefter, hvad Gavn giør du for 200 Rdr. Jeg maa selv slæbe som et Beest, og staa paa Laden fra Morgenen til Aftenen, og kand neppe (...) 200 Rigsdaler, det er jo at flaae Huden af sit Herskab...)

1713 udstedte Frederik IV de første danske pengesedler. Fotografiet viser en seddel med en pålydende værdi af 1 mark, men trods 4
højtstående embedsmænds egenhændige underskrifter var mistroen til de nye sedler så stor, at den reelle værdi hurtigt blev
meget lavere. Sedlerne var udstedt med flere forskellige værdier fx 1 rigsdaler, 1 mark, 2 mark, 3 mark m.fl.

Pengesedler blev for første gang en del af den danske pengeforsyning i årene 1713-28. Det store pres, som deltagelsen i den store nordiske krig (1700-1720 lagde på de danske finanser bl.a. med store udgifter til oprustning, havde medført, førte til en hidtil uset opfindsomhed i beskatning og dels til udstedelse af de første danske pengesedler som erstatning for, at mønterne efterhånden forsvandt til udlandet, og for at lette omsætningen blev der fra 1713 udstedt "autoriserede sedler". Sedlerne skulle have samme værdi som mønterne, men kunne ikke veksles til mønter. Frederik IV lod derfor udstede 120.000 sedler med forskellige værdier. Alle sedlerne var forsynet med et individuelt nummer og fire højtstående embedsmænds egenhændige underskrifter. Hvert nummer havde en renteskriver derpå indført i en protokol. Forordningen af 8. april 1713 påbød, at sedlerne blev gjort til tvungent betalingsmiddel, dog således, at man kun var pligtig til at modtage halvdelen af et beløb i sedler. Mistroen til sedlerne var imidlertid så stor, at kursen hurtigt faldt til langt under møntværdien, og pengesedlerne blev derfor hurtigt belagt med opgæld, som medførte, at der skulle betales en merpris ved brug af sedler. Efter krigen var kongen nødt til at tilbagekøbe sedlerne til fuld kurs. Sedlerne blev inddraget igen i 1728. Fra 1736 fik Kurantbanken ret til at udstede pengesedler, og brugen af pengesedler vendte gradvis tilbage, så seddelpenge efterhånden blev dominerede på Frederik Vs tid (1746-1766). I 1757 blev seddelpenge gjort til tvungent betalingsmiddel og kunne ikke længere indløses.

Udsnit af et kort over København fra 1887 med Sankt Clara Kloster, som lå på hjørnet af gaderne Gammel Mønt og Møntergade. Kort før år 1500 begyndte man at slå de første mønter i København i den tidligere Vingården, som så blev til Møntergården. I kælderen under Magasin du Nord findes stadig de hvælvede rum, hvor mønterne blev slået. Efter nedlæggelsen af Sankt Clara Kloster ved Klareboderne i 1541, blev møntfremstillingen indrettet i dets bygninger. Derfor er der i nabolaget gadenavnene Gammel Mønt og Møntergade. Fremstillingen af mønter foregik her med afbrydelser frem til 1623. Herefter blev klosterets grund udstykket til byggegrunde Møntfremstillingen foregik senere i ´Gammel Mønt´, der var blevet anlagt i 1630-erne. Fra 1671 flyttede møntproduktionen til Borgergaden. Grundene omkring Møntergården blev bebygget cirka 1630-1640, hvor der blev opført en række huse fra Møntergade mod syd. En overgang foregik møntfremstillingen også i en bygning ved ankersmedjen på Holmen, den senere Holmens Kirke. I året 1750 blev  Den Kongelige Mønt flyttet til Nyhavn på det område, der tidligere havde været anvendt af værftet på Gammelholm.

Links til nyttige og særlig relevante websteder om dette emne:
http://www.danskmoent.dk / https://www.danskmoent.dk/ordbog.htm

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017. Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller. )