Litteraturhenvisning og links

Henvisning til bøger og artikler som jeg kan anbefale interesserede, der ønsker at vide mere dels om Prins Carl og kredsen omkring ham og dels om dansk skole- og landbrugshistorie i begyndelsen af 1700-tallet (og lidt om tiden derefter) samt links til udvalgte websteder af skolehistorisk interesse og om dansk kultur og historie på Frederik IVs og prins Carls tid.


Det nuværende hovedværk om skolernes historiske udvikling i Danmark er værket "Dansk Skolehistorie 1-5", som er skrevet af en række fremtrædende faghistorikere. De fem bind, som er den første samlede skolehistorie siden Joakim Larsens 100-årige værk fra 1916 "Den danske Skoles Historie", blev udgivet i perioden 2013 - 2015. De første to bind om den ældste del af skolehistorien er medtaget i nedenstående litteraturliste, men de sidste tre bind, der dækker perioden fra 1850 og frem til udgivelsestidspunktet, er naturligvis lige så vigtige for den nyere skolehistories vedkommende. Værket er redigeret af dr. phil. Charlotte Appel, som også har skrevet afsnittet om de ældste skoler.

Videoklip m.m.:

Et interview med historikeren dr. phil. Charlotte Appel i forbindelse med udgivelsen af første bind af Dansk Skolehistorie i 2013 kan ses på  https://www.youtube.com/watch?v=sfY9RjK6CoY
Charlotte Appel har desuden holdt et foredrag med titlen: "Da lærerne holdt skole" i TVs serie "Open Universty". Uan ses på  https://www.youtube.com/watch?v=dqIKP7RYCdY

"Dansk Skolehistorie i 500 år", Bind 2 - "Da Skolen tog Form", Interview med historikeren Pernille Sonne kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=R9rmLS4F_Xk

"Dansk Skolehistorie i 500 år", Bind 3 - "Da Skolen blev sat i system", med bl.a. historikeren ph.d. Annette Faye Jacobsen kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=dWrp4HBv0Gc

"Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år", foredrag med Ning De Coninck Smith, 25. februar 2014. Kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=rjf04UZ6-js

"Konfirmationen var livsvigtig i 1800-tallet", kort dokumentarfilm udgivet af Den gamle By i Århus. Kan ses på https://www.youtube.com/watch?v=IwGkLQnt504


Charlotte Appel fortæller om de ældste skoler i foredraget "Da lærerne holdt skole" og en situation fra dokumentarfilmen fra Den gamle By: "Konfirmationen var livsvigtig i 1800-tallet"


Der findes ikke så mange illustrationer, som viser konkret skoleundervisning i danske skoler i det tidlige 1800-tal. Men denne tegning fra omkring 1870 skal illustrere, hvordan undervisning kunne foregå på en københavnsk skole før 1850, formentlig Kaserneskolen. Som man kan se, er læreren engageret med spanskrøret, men samtidig foregår der både læsning ved pultene og indbyrdes undervisning mellem eleverne ved tavler på væggene. Illustrationen pryder forsiden af andet bind af ”Dansk skolehistorie”, som omhandler tiden 1780-1850. Tegner er P.C. Klæstrup, og tegningen er fra hans bog ”Mine erindringer om livet i København i Tidsrummet 1815-1840”, Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek.

Litteratur (endnu ikke opstillet alfabetisk):

Joakim Larsen: "Bidrag til Den danske Skoles historie", bd. 1 (1536 - 1784). Udgivet i København 1916 (hele værket er på 3 bind) /
genoptrykt 1984 på forlaget Unge Pædagoger suppleret af et fjerde bind om perioden 1898-1984, redigeret af Chresten Kruchov m. fl.

Dansk skolehistorie (bind 1). "Da læreren holdt skole - tiden før 1780" (ved Morten Fink Jensen & Charlotte Appel). Århus 2013.

Dansk skolehistorie (bind 2). "Da skolen tog form - 1780 - 1850" (ved Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne). Århus 2013.

Laurits Petersen: "Landsbyskoler i Tryggevælde Amt før 1814". Aabog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 3. årg. 1914 og 4. årg. 1915.

Thøger Jensen: "Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne)". Aarhus 1921.

Johs. C. Jessen: "V. og Ø. Flakkebjerg Herreds Skolehistorie". Slagelse 1938.

Johs. C. Jessen: "Alsted og Ringsted Herreders Skolehistorie indtil 1830". Sorø 1945.

Johs. C. Jessen: "Løve Herreds Skolehistorie indtil ca. 1850". Udgivet af Historisk Samfund for Holbæk Amt 1955.

Johs. C. Jessen: "Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830". Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt 1950.

Johs. C. Jessen: "Slagelse Herreds Skolehistorie 1721 - 1830". Sorø 1942.

Chr. A. Jensen og C. Pedersen:" Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler 1721 - 1921". Hellerup 1921

A. E. Larsen: "Prins Carls skoler i Jægerspris". Historisk Forening i Jægerspris 1985.

Ingrid Markussen: "Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721 - 1823". Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune 1971.

Ingrid Markussen: "Visdommens lænker - Studier i enevældens skolereformer...". Landbohistorisk Selskab 1988.

Ingrid Markussen: "Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte...." Odense Universitetsforlag 1995.

"Af landsbyskolens saga". Udgivet af Danmarks Lærerforening 1964

Charlotte Appel: "Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark". Det Kongelige Bibliotek - Museum Tusculanums Forlag 2001. (Klik på linket herunder)
https://books.google.dk/books?isbn=8772896523

Johs. Nielsen: "Billeder af folkeskolens historie - Bind 1"; 1536 - 1784. København 1973

Anders Pedersen: "Sjællands Stifts Degnehistorie". København 1899, genoptrykt 1999. (Bogen kan downloades som gratis pdf-fil. Klik på linket herunder).
https://ia800304.us.archive.org/3/items/SjaellandsStiftsDegnehistorie/Sjællands Stifts Degnehistorie.pdf

Sigv. Ellkier-Pedersen: "Bogen om rytterskoletavlerne". Århus 1971. (Bogen kan downloades som gratis pdf-fil. Klik på linket herunder).
http://slaegtshistoriskforeningguldborgsund.dk/PDF E-bøger/Rytter.pdf


Sigv. Ellkier-Pedersen: "Om rytterskoler i Vejle amt". Vejle amts årbog 1972 (s. 9-64)

Aksel H Nellemann:  "Den danske skoles historie". Gjellerups pædagogisk - psykologiske bibliotek for seminarier. København 1966.

L. Koch: "Den danske landsbyskoles historie til 1848", udg. 1882.

F. Ahlefeldt Laurvig: "Prins Carls Rejse". København 1925.

K. Ottesen: "Vor folkeskoles oprindelse og udvikling", udg. 1914.

Nils Erik Andersen: "Om lokal skolegang. Glimt fra 200 års læring Ganløse, Knardrup Ledøje m.fl.". Stenløse 2010

Marie Hvidt: "Frederik IV. En letsindig alvorsmand". København 2004.

"Dagligliv i Danmark - Bind "1; 1620 - 1720 (Red.: Axel Steensberg). København 1969.

"Dagligliv i Danmark - Bind 2"; 1720 - 1790 (Red.: Axel Steensberg). København 1971.

Chr. H. Brasch: "Vemmetoftes Historie som Herregaard, Slot og Kloster". København 1850.

Mikael Venge: "Vemmetoftes historie. Borg, slot og kloster". København 2010.

Severin Kjær: "Fra Stavnsbåndets Dage. Optegnelser efter Tingbøger". København 1888.

"Det danske landbrugs historie - Bind 2; 1535 - 1810" (Red.: Claus Bjørn). København 1988,  (hele værket er på 4 bind) .

Fridlev Skrubbeltrang: "Det danske Landbosamfund 1500 - 1800". Den danske historiske forening 1978.

Fridlev Skrubbeltrang: "Husmand og Inderste". København 1940 (1974).

Hans K. Fussing: "Herremand og Fæstebonde". København 1942 (1973).

Knud. J, V. Jespersen: "Danmarks historie - Bind 3; 1648 - 1730" (Red.: Søren Mørck). Gyldendal, København 1989.

N. Thyge Jensen: "Gehejmeråder og Lensgrever". Fussingø-gruppen 1999.

"Den danske kirkes historie" - redigeret af Hal Koch og Bjørn Kornerup - Bind 5. København 1951.

"Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil... / Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745" (ved Christian Larsen)
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie / Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2003.

"Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793" (ved Christian Larsen). Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 1999.

"Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807" (ved Christian Larsen). Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 2002.

Keld Grinder-Hansen: "Den gode, den onde og den engagerede". København 2013

"Et folk kom i skole 1814 - 1898", udgivet af Danmarks Lærerhøjskole og Undervisningsministeriet ved Institut for Dansk Skolehistorie, 1989.

Hannibal Nielsen: "Det danske almueskolevæsen før 1814 og lidt om læsefærdigheder og læsestof i Danmark ca. 1500 til ca. 1800". (Udgivet uden angivelse af år).
Artiklen ligger på http://hannibalsverdenshistorie.com/dansk-skolehistorie-for-1814/

Desuden er der en række links til litteratur og websteder undervejs i beskrivelserne af de enkelte skoler - undertiden også af mere end ´lokal´ interesse - fx

Emil Kruse: "Herstedøster Rytterskole 1722 til 1914", som gratis kan downloades som pdf-fil. Bogen er på 52 sider og giver ikke kun en grundig og veldokumenteret gennemgang af  Herstedøster Rytterskolens historie, men indeholder også en samling skolehistoriske kilder som bilag og en fyldig litteraturliste. Yderligere information findes i beskrivelsen af rytterskolen i Herstedøster på dette website.

Anna Rasmussen: "Hylke Sogn...", som er et meget anbefalelsesværdigt lokalhistorisk værk af Anna Rasmussen, hvis velskrevne 3-bindsværk om Hylke Sogns historie giver et både oplysende og underholdende billede af at sognets historie fra 1700-tallet og frem. Bøgerne er dog også af stor interesse for historisk interesserede uden speciel interesse for netop Hylke Sogns historie. De indeholder nemlig glimrende beskrivelser også af  mere ´almen karakter´, f. eks. af  bønderne og her især af kvindernes og børnenes vilkår gennem de sidste 300 år. I værkets første to bind er der desuden en udmærket beskrivelse af  rytterskolen i Hylke: De enkelte bind i værket omfatter "Hylke Sogn i det attende århundrede" (1980), "Hylke Sogn i det nittende århundrede" (1985) & "Hylke Sogn i det tyvende århundrede" (2005). Værket er udgivet af Hylke sognehistoriske Arkiv.
 

Rytterskolen og kirken i Lille Heddinge på Stevns.

Især til undervisningsbrug:

- Velegnet til brug i folkeskolen og tilsvarende:

Agnete Jensen m.fl.: "Husker du - en skole og dens landsby". Amtscentret for Undervisning Storstrøms Amt,  Næstved 1998.

Svend C. Dahl: "Skolen i vest 1724 - 1999". Amtscentret for Undervisning Storstrøms Amt,  Næstved 1999.

"På Herrens mark. Stavnsbundet eller fri". Nationalmuseet 1988

- Velegnet til brug i gymnasiet, på HF og tilsvarende:

Torben Hansgaard: "Landboreformerne i Danmark i det 18. århundrede - Problemer og synspunkter". Landbohistorisk selskab, København 1981.

Torben Hansgaard: "Danmark under forvandling - på landboreformernes tid". Ålborg 1988.
 

Links til udvalgte websteder om dansk kultur og historie på prins Carls tid
Klik på miniaturebillederne for at se websiderne i fuld størrelse
 

Prinsesse Charlotte Amalie - Fruer og friller
1650 - 1714(url aktiv, men nævnte site er tilsyneladende udskiftet med andet indhold?)
 
DR har lavet en novellefilm om prins Carls mor, dronning Charlotte Amalie.
I denne  forbindelse er der også udgivet en webside, som i en række glimrende videoklip og billedserier fortæller om dronningen og hendes familie - bl.a. Frederik IV og prins Carl, samt en masse om tidens levevis.
 
Historie-online fra
Dansk Historisk Fællesråd
En udmærket oversigt over hvad der netop nu  foregår landet rundt  af interesse for historisk interesserede.
Webstedet indeholder også en række links til museer, foreninger m.m.
DHF udgiver bl.a. nyhedsbrev, bøger og tidsskriftet "Fortid & Nutid".

 
Statens Arkiver Vejledning i brug af statens mange arkiver med hensyn til både hvor arkivalierne findes, og hvordan man som bruger får adgang til oplysninger.
Desuden bl.a. anvisning på læsning af gotisk håndskrift m.m.


 
`Kjøbenhavn Paa Holbergs Tid´

Dr. O. Nielsen 1884

 

E-gengivelse af O. Nielsens klassiske bog om København på Holbergs tid.
Teksten er fremstillet hos Eremit.dk til undervisning og forskning og må frit anvendes til ikke-kommercielle formål.
Bogens oprindelige illustrationer er også medtaget.
 


Links til udvalgte websteder om skolehistorie og skolemuseer

Dansk Skolemuseum
Rådhusstræde 6
København

(Nu nedlagt af uforståelige grunde, og samlingen spredt for alle vinde - ´sic transit gloria mundi´.)
 
Orientering om museets drift, samlinger og udstillinger.
Billeder af bl.a. anskuelsestavler.
Links til relevante websteder.

(Midlertidigt link til artikel i "Den store danske".

 
Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

(Samme skæbne som ovenstående.)

 

Selskabets formål samt oversigt over selskabets udgivelser, bl.a. indholdet af årbøgerne siden 1995.
Links til relevante websteder.
Schulmuseen - Schulgeschichtliche Sammlungen

(p.t. ude af drift)

 

Tysk webside med links til en række skolemuseer i Europa.

 

Bergen skolemuseum
Norge

 

Norsk webside, som udover en del information om skoleforhold i Bergen indeholder en række billeder både af ældre skoleeffekter (klokke, globus m.v.) og en række morsomme gamle anskuelsesbilleder.
List of School History Collections and Museums

 

 

Opfattende samling af links til websider med skolehistoriske indhold i en lang række lande.

Samlingen er udarbejdet af
Afd. Historische pedagogiek,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

SchoolHistory.co.uk Engelsk portal med omfattende links til en række spændende websteder bl.a. også af skolehistorisk interesse.
Meget velegnet  til undervisning om skolehistorie med mulighed for at downloade (engelsksproget) materiale til undervisningsbrug eller inspiration.


 
"Dansk Skolehistorie"

Artikel fra
"Den store Danske"

(Gyldendal)

denstoredanske.dk

 

 

Kortfattet leksikonartikel med en udmærket oversigt over hovedpunkterne af dansk skolehistorie.
 

 

Links til udvalgte websites, som kan være af interesse i forbindelse med
skolernes historieundervisning. Klik på miniaturebillederne.

Danske konger
og deres historie

danskekonger.dk

 

Biografier over de oldenborgske konger, oversigter over enkelte begivenheder i perioden 1448-1863, vigtige kildetekster, biografier over andre personer i perioden, forklaring af begreber, tids- og slægtstavler, litteraturhenvisninger samt en lille historiequiz.
 
Kongeriget
- fra Margrethe til Margrethe

kongerigetdanmark.dk

 

En ganske omfattende og morsomt illustreret oversigt med temaer o.a. over danmarkshistorien; desuden med opgaver til eleverne især på skolernes mellemtrin (4. - 7. klasse).

(Billedet viser opgaverne til arbejdet med rytterskolerne, men der er mange andre opgaver at gå i gang med.)
Skole for folket
i 200 år

Skole i Danmark
i 2000 år

forlagetspiren.dk

 

En lille pdf- oversigt i billeder og børnevenlig tekst over den danske skolehistorie

-  bl.a. også med omtale og fotografier fra Prins Carls Skole i Store Torøje. 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail: Klik på adressen

Hit Counter   (besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017)