Litteraturhenvisning og links


Henvisning til bøger og artikler, som jeg kan anbefale interesserede, der ønsker at vide mere om især dansk skolehistorie i 1700-årene bl.a. om Frederik IVs rytterskoler og prins Carls og prinsesse Sophie Hedevigs skoler, men også om flere andre samfundsforhold på Frederik IVs og Christian VIs tid samt lidt om tiden derefter. Oversigten afsluttes med links til relevante websider, som jeg har fundet egnede især til undervisningsbrug både i folkeskolen og i gymnasiet.Det nuværende hovedværk om skolernes historiske udvikling i Danmark er værket "Dansk Skolehistorie 1-5", som er skrevet af en række fremtrædende faghistorikere. De fem bind, som er den første samlede skolehistorie siden Joakim Larsens 100-årige værk fra 1916, "Den danske Skoles Historie", blev udgivet i perioden 2013-2015. De første to bind om den ældste del af skolehistorien er medtaget i nedenstående litteraturliste, men de sid
ste tre bind, der dækker perioden fra 1850 og frem til udgivelsestidspunktet, er naturligvis lige så vigtige for den nyere skolehistories vedkommende. Værket er redigeret af dr. phil. Ning De Coninck Smith og dr. phil. Charlotte Appel, som også har skrevet afsnittet om den ældste skolehistorie fra reformationen i 1536 og skolerne i 1700-tallet.

Videoklip m.m.:
Historikeren dr. phil. Charlotte Appel har holdt en forelæsning med titlen: "Da lærerne holdt skole" i TVs serie "Open Universty", som kan ses ved at klikke hér.
Et interview fra TV2 ´Lorry´ fra 30. okt. 2012 med Charlotte Appel og stadsarkivar Christoph Klinger om den tidlige danske skolehistorie kan ses ved at
klikke hér.
Et interview med Charlotte Appel i forbindelse med udgivelsen af første bind af Dansk Skolehistorie i 2013 kan ses ved at
klikke hér.
 
"Dansk skolehistorie, hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år", foredrag med historikeren dr. phil. Ning De Coninck Smith, 25. februar 2014. Hele foredraget kan ses ved at
klikke hér.
"Dansk Skolehistorie i 500 år", Bind 2 - "Da Skolen tog form", Interview med historikeren Pernille Sonne kan ses ved at
klikke hér.
"Dansk Skolehistorie i 500 år", Bind 3 - "Da Skolen blev sat i system", med bl.a. historikeren ph.d. Annette Faye Jacobsen. Videoklippet kan ses ved at
klikke hér.

"Konfirmationen var livsvigtig i 1800-tallet", kortfilm udgivet af Den gamle By i Århus. Kan ses ved at
klikke hér.


Charlotte Appel fortæller om de ældste skoler i forelæsningen: "Da lærerne holdt skole"
og en situation fra dokumentarfilmen "Konfirmationen var livsvigtig i 1800-tallet". Links til både forelæsningen og kortfilmen findes herover.Der findes ikke mange illustrationer, som viser, hvordan skoleundervisningen foregik i danske skoler i 1700- og 1800-tallet, men ovenstående tegning fra omkring 1870 skulle angiveligt illustrere, hvordan undervisning kunne foregå på en københavnsk skole før 1850, formentlig Kaserneskolen. Som man kan se, er læreren engageret med flittig brug af spanskrøret, men samtidig foregår der både læsning ved pultene og indbyrdes undervisning mellem eleverne ved tavler på væggene. Illustrationen pryder forsiden af andet bind af ”Dansk skolehistorie”, som omhandler tiden mellem 1780 og 1850. Kunstneren er P.C. Klæstrup, hvis streg dog kunne være noget satirisk, og tegningen er fra hans bog ”Mine erindringer om livet i København i Tidsrummet 1815-1840”, der findes i ´Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek´.
 
Vær venligst opmærksom på, at der i min beskrivelse af Frederik VIs Rytterskoler findes en hel del litteraturhenvisninger og links i forbindelse med gennemgangen af de af enkelte rytterskoler under ´Information og links´ i højre spalte (se eksemplet herover). Litteraturlisten herunder gælder derfor først og fremmest de ´hovedværker´ o.a., som jeg især har anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af dette websted om den danske skolehistorie især i 1700-tallet. (Finn Thorshøj)

Litteraturhenvisning:

"Af landsbyskolens saga". Udgivet af Danmarks Lærerforening 1964

"Anordning for Almue=Skolevæsenet paa Landet i Danmark". Faksimileudgave af skoleloven af 1814, udgivet af Kroghs Skolehåndbog, 1980.

"Anordning for Almue=Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark. Kjøbenhavn undtagen". Faksimileudgave af skoleloven af 1814, udgivet af Kroghs Skolehåndbog, 1981.

Charlotte Appel: "Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark". Det Kongelige Bibliotek - Museum Tusculanums Forlag 2001.

Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: "Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750", udgivet 2009.

Nils Erik Andersen: "Om lokal skolegang. Glimt fra 200 års læring Ganløse, Knardrup Ledøje m.fl.", Stenløse 2010

"Biskop Balles Visitatsindberetninger 1783-1793" (ved Christian Larsen). Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, udgivet udgivet 1999.

"Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807" (ved Christian Larsen). Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 2002.

Claus Bjørn: "Bonde Herremand Konge - Bonden i 1700-tallets Danmark", udgivet 1981.   

Chr. H. Brasch: "Vemmetoftes Historie som Herregaard, Slot og Kloster". København 1850.

"Dagligliv i Danmark - Bind 1"; 1620-1720 (Red.: Axel Steensberg). København 1969.

"Dagligliv i Danmark - Bind 2"; 1720 - 1790 (Red.: Axel Steensberg). København 1971.

"Dansk skolehistorie (bind 1),  Da læreren holdt skole - tiden før 1780" (ved Morten Fink Jensen & Charlotte Appel). Århus 2013.

"Dansk skolehistorie (bind 2),  Da skolen tog form - 1780-1850" (ved Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille Sonne). Århus 2013.

"Den danske kirkes historie" - redigeret af Hal Koch og Bjørn Kornerup - Bind 5. København 1951.

"Det danske landbrugs historie - Bind 2; 1535-1810" (Red.: Claus Bjørn). København 1988. (Hele værket er på 4 bind) .

Sigv. Ellkier-Pedersen: "Bogen om rytterskoletavlerne". Århus 1971. (Bogen kan gratis downloades som pdf-fil. Klik hér.).

Sigv. Ellkier-Pedersen: "Om rytterskoler i Vejle amt". Vejle amts årbog 1972 (s. 9-64)

"En landsbylærer ser tilbage - Knud Ottosens erindringer 1821-1907", udgivet af Ingrid Markussen, Selskabet for Dansk Skolehistorie, 1977.

Jens Engberg: "Det daglige brød - Bønder og arbejdere 1650-1900", udgivet 2011. (Bogen findes også som e-bog.)

Jens Engberg: "Almueskolen", artikel i "Magten og kulturen. Dansk kulturpolitik 1750-1900", bd. 1, s. 433-457, udgivet 2005.

"Et folk kom i skole 1814-1898", udgivet af Danmarks Lærerhøjskole og Undervisningsministeriet ved Institut for Dansk Skolehistorie, 1989.

Ole Feldbæk: "Den lange fred 1700-1800", bind 9 i værket "Danmarkshistorien", 1990, og genudgivet som "Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie" i 2002-2005.

Ole Feldbæk: "Nærhed og adskillelse 1720-1814", bind 4 i værket "Danmark-Norge 1380-1814", udgivet 1998.

H. E. Friis: "Brudstykker af det Oldenborgske Kongehus´ Historie, II. Del fra Kong Frederik IV til Dronning Caroline Mathildes Død", København 1902.

Hans K. Fussing: "Herremand og Fæstebonde". København 1942 (1973).

"Gjorslev - en bispeborg på Stevns", redigeret af Jesper Jørgensen, udgivet 2018

Keld Grinder-Hansen: "Den gode, den onde og den engagerede". København 2013

Torben Hansgaard: "Danmark under forvandling - på landboreformernes tid. Træk af det danske bondesamfund 1700-1870 ", udgivet 1988.

Torben Hansgaard: "Landboreformerne i Danmark i det 18. århundrede - Problemer og synspunkter", udgivet af Landbohistorisk Selskab 1981.

Jens Holmgaard:  "Fæstebonde i Nørre Tulstrup - Christen Andersens dagbog 1786-1797", udgivet af Landbohistorisk Selskab 1976.

"Hoveriet og arbejdet skal gøres, kroppen skal bruges; sjælen kan have, hvem der vil... / Biskop Peder Herslebs visitatsindberetninger 1739-1745" (ved Christian Larsen). 
Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie / Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, 2003.

Marie Hvidt: "Frederik IV. En letsindig alvorsmand". København 2004.

Chr. A. Jensen og C. Pedersen:" Gjentofte og Hvidøre kongelige Skoler 1721-1921". Hellerup 1921

N. Thyge Jensen: "Gehejmeråder og Lensgrever". Fussingø-gruppen 1999.

Thøger Jensen: "Kong Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne)". Aarhus 1921.

Knud. J, V. Jespersen: "Danmarks historie - Bind 3; 1648 - 1730" (Red.: Søren Mørck). Gyldendal, København 1989.

Johs. C. Jessen: "V. og Ø. Flakkebjerg Herreds Skolehistorie". Slagelse 1938.

Johs. C. Jessen: "Alsted og Ringsted Herreders Skolehistorie indtil 1830". Sorø 1945.

Johs. C. Jessen: "Løve Herreds Skolehistorie indtil ca. 1850". Udgivet af Historisk Samfund for Holbæk Amt, 1955.

Johs. C. Jessen: "Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830". Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt, 1950.

Johs. C. Jessen: "Slagelse Herreds Skolehistorie 1721-1830". Sorø 1942.L.

Karen Johansson: "Rytterskolerne hed oprindeligt De kongelige Skoler", Årbog 2009 s. 5-20, udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt.
Årbogen kan læses eller downloades som pdf-fil ved at klikke hér.  

G. Jørgensen: "Peder Palladius. Den danske Kirkes Historie 1337-1560". København 1922.

L. Koch: "Biskop Nicolai Edinger Balle", udgivet 1876

L. Koch: "Den danske landsbyskoles historie til 1848", udgivet 1882.

Bjørn Kornerup: "Til Rytterskolernes Forhistorie". Artiklen findes i "Fra Frederiksborg Amt", 1921.

"Landbohistoriske Billeder - akvarelsamlingen på Tune Landboskole", tekst af A. O. Rasmussen og akvareller af Rasmus Christiansen.
Udgivet af Landbrugets Informationskontor, 1978.

A. E. Larsen: "Prins Carls skoler i Jægerspris". Historisk Forening i Jægerspris 1985.

Severin Kjær: "Fra Stavnsbåndets Dage. Optegnelser efter Tingbøger". København 1888.

Joakim Larsen: "Bidrag til Den danske Skoles historie", bd. 1 (1536-1784). Udgivet i København 1916 (hele værket er i 3 bind) /
genoptrykt 1984 på forlaget Unge Pædagoger suppleret af et fjerde bind om perioden 1898-1984, redigeret af Chresten Kruchov m. fl.

F. Ahlefeldt Laurvig: "Prins Carls Rejse". København 1925.

Martin Schwarz Lausten: "Kirkens historie i Danmark / Pavekirke-Kongekirke-Folkekirke", udgivet 1999.

Annelise Lindhard: "En barok idé: Frederik IV´s og bygmester Kriegers Rytterskoler. Det fynske Rytterdistrikt". ´Vestfynsk Hjemstavn 1989´, s. 16-28.
Vestfyns Hjemstavnsforenings Årbog, 59. årgang. (Vestfyns Hjemstavnsgård, Gummerup).

Ingrid Markussen: "Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721-1823". Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune 1971.

Ingrid Markussen: "Visdommens lænker - Studier i enevældens skolereformer...". Landbohistorisk Selskab 1988.

Ingrid Markussen: "Til skaberens ære, statens tjeneste og vor egen nytte...." Odense Universitetsforlag 1995.

Ingrid Markussen: "´Sagens sande Retskaffenhed´. Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801 set i lyset af en forældreklage", udgivet 2019. (Klik hér)

Ingrid Markussen: »Konfirmationsforordningen af 1736«, Uddannelseshistorie, 1986, s. 95-117.

Holger Munk: "Rytterbonden. En landbrugs- og kulturhistorisk studie fra Vordingborg rytterdistrikt 1718-1768", bind 1: "Gaard, jord og besætning". Udg. 1955.
(Holger Munks disputats om Vordingborg Rytterdistrikt i årene 1718-1768 gav ham titel af dr. phil. H. Munk er en af de meget få, der har oppebåret denne titel uden at have en universitetsuddannelse. )

Aksel H Nellemann:  "Den danske skoles historie". Gjellerups pædagogisk - psykologiske bibliotek for seminarier. København 1966.

Hannibal Nielsen: "Det danske almueskolevæsen før 1814 og lidt om læsefærdigheder og læsestof i Danmark ca. 1500 til ca. 1800". (Udgivet uden angivelse af år).
Artiklen ligger på http://hannibalsverdenshistorie.com/dansk-skolehistorie-for-1814/

Johs. Nielsen: "Billeder af folkeskolens historie - Bind 1; 1536-1784". København 1973

Knud Ottosen: "Vor folkeskoles oprindelse og udvikling", udg. 1914

Peder Palladius: ,"En Visitatsbog", Folkeudgave ved Helge Haar. København 1900.

Anders Pedersen: "Sjællands Stifts Degnehistorie". København 1899, genoptrykt 1999. (Bogen kan gratis downloades som pdf-fil. Klik hér. ).

Laurits Petersen: "Landsbyskoler i Tryggevælde Amt før 1814". Aabog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 3. årg. 1914 og 4. årg. 1915.

Palle Petersen: "Bønder. Fra fællesskab til andelsselskab 1700-1900", udg. 1982.

Niels Reeh: "Konfirmation og rytterskoler i Danmark - i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede".
Artiklen kan læses eller gratis downloades som pdf-fil ved at klikke hér.

P. Severinsen: "Landsbyskolens Tilblivelse i Sorø Amt",  Aabog for Historisk Samfund for Sorø Amt, 1937.
Artiklen kan læses eller gratis downloades som pdf-fil ved at klikke
hér.

H. V. Skibsted: "Almueskolevæsenet i de danske Kjøbstæder og Landdistricter. Fremstillet efter de derom gjældende Love og øvrige Bestemmelser. Ny udgave". København 1876

Fridlev Skrubbeltrang: "Det danske Landbosamfund 1500-1800". Den danske historiske forening 1978.

Fridlev Skrubbeltrang: "Husmand og Inderste". København 1940 (1974)

Mikael Venge: "Vemmetoftes historie. Borg, slot og kloster". København 2010

Torben Weinreich: "Historien om børnelitteratur - dansk børnelitteratur gennem 400 år". 2006

Eksempler på nogle af de bøger, som er omtalt i litteraturlisten.

Desuden er der en række links til litteratur og websteder undervejs i beskrivelserne af de enkelte skoler - undertiden også af mere end ´lokal´ interesse - fx

Emil Kruse: "Herstedøster Rytterskole 1722 til 1914", som gratis kan downloades som pdf-fil. Bogen er på 52 sider og giver ikke kun en grundig og veldokumenteret gennemgang af  Herstedøster Rytterskolens historie, men indeholder også en samling skolehistoriske kilder som bilag og en fyldig litteraturliste. Yderligere information findes i beskrivelsen af rytterskolen i Herstedøster på dette websted.

"Hylke Sogn...", er et meget anbefalelsesværdigt lokalhistorisk værk af Anna Rasmussen, hvis velskrevne 3-bindsværk om Hylke Sogns historie giver et både oplysende og underholdende billede af  sognets historie fra 1700-tallet og frem. Bøgerne er dog også af stor interesse for historisk interesserede uden speciel interesse for netop Hylke Sogns historie. De indeholder nemlig glimrende beskrivelser også af  mere ´almen karakter´, fx. af  bønderne og her især af kvindernes og børnenes vilkår gennem de sidste 300 år. I værkets første to bind er der desuden en udmærket beskrivelse af  rytterskolen i Hylke: De enkelte bind i værket omfatter "Hylke Sogn i det attende århundrede" (1980), "Hylke Sogn i det nittende århundrede" (1985) & "Hylke Sogn i det tyvende århundrede" (2005). Værket er udgivet af Hylke Sognehistoriske Arkiv.

Niels Ebdrup: "Danske skoler blev sparket i gang af folket - ikke Staten" på webadressen https://videnskab.dk/kultur-samfund (sept. 2011)

 Rytterskolen og kirken i Lille Heddinge på Stevns. Den foreløbig seneste bog om rytterskolerne er Thøger Jensens "Frederik den Fjerdes Skoler (Rytterskolerne)",
som udkom i 1921 i anledning af 200 året efter deres oprettelse. Flere bøger om rytterskoler kan frit downloades som pdf-filer fx Emil Kruse: "Herstedøster Rytterskole 1722 til 1914" og Sigv. Ellkier-Pedersen: "Bogen om rytterskoletavlerne". Links til disse og andre bøger eller publikationer om rytterskolerne kan ses i ovenstående litteraturliste.

Især til undervisningsbrug:

- Velegnet til brug i folkeskolen og tilsvarende:

Agnete Jensen m.fl.: "Husker du - en skole og dens landsby" udgivet af Amtscentret for Undervisning, Storstrøms Amt, Næstved 1998.

Svend C. Dahl: "Skolen i vest 1724-1999", udgivet af  Amtscentret for Undervisning, Storstrøms Amt, Næstved 1999.

"På Herrens mark. Stavnsbundet eller fri". Nationalmuseet 1988

Kirsten Damsholt m.fl.: "Bondens land", udgivet af Nationalmuseet 1988.

Olaf Ries: "Sådan var det - en fæstebondes dagbog 1788", udgivet af Landbrugsrådet 1988.
Til bogen, som også har en udmærket litteraturliste over undervisningsrelevante titler, findes der også en lille lærervejledning med opgaveforslag m.m.
Bogen er baseret på "Fæstebonde i Nørre Tulstrup - Christen Andersens dagbog 1786-1797" af Jens Holmgaard, udgivet af Landbohistorisk Selskab 1976.


- Velegnet til brug i gymnasiet, på HF og tilsvarende:

Torben Hansgaard: "Landboreformerne i Danmark i det 18. århundrede - Problemer og synspunkter", udgivet af Landbohistorisk selskab, København 1981.

Torben Hansgaard: "Danmark under forvandling - på landboreformernes tid". Ålborg 1988.
 

Links til udvalgte websteder om dansk kultur og historie i 1700-årene
I forbindelse med beskrivelserne på de enkelte specialsider om rytterskolerne m.m. er der ofte henvisning til yderligere litteratur
og links til relevante websteder. Se eksempelvis en række links til websteder om Københavns historie i 1700-tallet (Klik hér)


Klik på miniaturebillederne for at se nedenstående websteder i fuld størrelse
 

Skolehistorie.au.dk

(DPU / Århus Universitet)

 


 
Webstedet er et digitalt, netværksbaseret ressourcecenter, en platform for et udvalg af digitaliserede og affotograferede genstande og arkivalier fra det tidligere Dansk Skolemuseum, som lukkede i 2008, og for digitaliserede samlinger fra AU Library, Campus Emdrup.
Meget anbefalelsesværdig website om dansk skolehistorie bl.a. med mange henvisninger.
Prinsesse Charlotte Amalie - Fruer og friller
1650 - 1714


(url aktiv, men nævnte site er tilsyneladende udskiftet med andet indhold?)
 
DR har lavet en novellefilm om prins Carls mor, dronning Charlotte Amalie.
I denne  forbindelse er der også udgivet en webside, som i en række glimrende videoklip og billedserier fortæller om dronningen og hendes familie - bl.a. Frederik IV og prins Carl, samt en masse om tidens levevis.

 
Danmarkshistorien.dk
Århus Universitet.

danmarkshistorien.dk

 


 
Websiden er en del af Historisk Afdeling ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Hjemmesiden blev lanceret i 2009 og har siden da formidlet forskningsbaseret viden om Danmarks historie udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere primært fra Aarhus Universitet. Artikler og kilder m.m.
Historie-online fra
Dansk Historisk Fællesråd

 
En udmærket oversigt over hvad der netop nu  foregår landet rundt  af interesse for historisk interesserede.
Webstedet indeholder også en række links til museer, foreninger m.m.
DHF udgiver bl.a. nyhedsbrev, bøger og tidsskriftet "Fortid & Nutid".

 
Statens Arkiver

 

 
Vejledning i brug af statens mange arkiver med hensyn til både hvor arkivalierne findes, og hvordan man som bruger får adgang til oplysninger.
Desuden bl.a. anvisning på læsning af gotisk håndskrift m.m. 
Bogen "Kjøbenhavn Paa Holbergs Tid" af Dr. O. Nielsen, 1884


 


 
E-gengivelse af O. Nielsens klassiske bog om København på Holbergs tid.
Teksten er fremstillet hos Eremit.dk til undervisning og forskning og må frit anvendes til ikke-kommercielle formål.
Bogens oprindelige illustrationer er også medtaget.

 
Dansk Skolemuseum

(Nu nedlagt af uforståelige grunde, og samlingen spredt for alle vinde - ´sic transit gloria mundi´)
 
Orientering om museets drift, samlinger og udstillinger.
Billeder af bl.a. anskuelsestavler.
Links til relevante websteder.


(Midlertidigt link til artikel i "Den store danske".

 
Selskabet for skole- og uddannelseshistorie

(Samme skæbne som ovenstående)

 
Selskabets formål samt oversigt over selskabets udgivelser, bl.a. indholdet af årbøgerne siden 1995.
Links til relevante websteder.
Dansk skolehistorie -
Forskning & links
(DPU /
Århus Universitet)

 


 
Websitet ´Dansk skolehistorie´ . Orientering om forskning om dansk skolehistorie  m.m.  bl.a. info og links: "Målet med projektet 'Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år' har været at tilvejebringe en ny og samlet fremstilling af dansk skolehistorie".
 
Skole i 200 år - Vi skaber skolen, skolen skaber os!

" Skole200.dk er ikke længere
i brug, men vi er i fuld gang
med at overføre alle materialer
til vores nye side
www.skolehistorie.au.dk.
"
 

 


 
"I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række skolelove (...) Jubilæet er nu overstået, men her på hjemmesiden kan du forsat finde inspiration til undervisning i skolens historie, og du kan se billeder, artikler og materialer fra jubilæumsåret". 

 

Schulmuseen - Schulgeschichtliche Sammlungen

(pt ude af drift, måske nedlagt)


 
Tysk webside med links til en række skolemuseer i Europa.

 

Bergen skolemuseum
Norge

(pt ude af drift, måske nedlagt)

 
Norsk webside, som udover en del information om skoleforhold i Bergen indeholder en række billeder både af ældre skoleeffekter (klokke, globus m.v.) og en række morsomme gamle anskuelsesbilleder.
List of School History Collections and Museums

 


 
Opfattende samling af links til websider med skolehistoriske indhold i en lang række lande.

Samlingen er udarbejdet af
Afd. Historische pedagogiek,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgien

SchoolHistory.co.uk
 
Engelsk portal med omfattende links til en række spændende websteder bl.a. også af skolehistorisk interesse.
Meget velegnet  til undervisning om skolehistorie med mulighed for at downloade (engelsksproget) materiale til undervisningsbrug eller inspiration. 
"Dansk Skolehistorie"

Artikel fra
"Den store Danske"

(Gyldendal)
Kortfattet leksikonartikel med en udmærket oversigt over hovedpunkterne af dansk skolehistorie.
 

 

Links til udvalgte websites, som kan være af interesse i forbindelse med
skolernes historieundervisning. Klik på miniaturebillederne.

Danske konger
og deres historie

(pt ude af drift, måske nedlagt)

 
Biografier over de oldenborgske konger, oversigter over enkelte begivenheder i perioden 1448-1863, vigtige kildetekster, biografier over andre personer i perioden, forklaring af begreber, tids- og slægtstavler, litteraturhenvisninger samt en lille historiequiz.
 
Danmarks Konger
fra Gorm den Gamle til vor tids Dronning Margrethe II

 
Oversigt med biografiske oplysninger om alle medlemmer i den danske kongerække.
(Dansksproget, men også med valgfri engelsk tekst)
Kongeriget
- fra Margrethe
til Margrethe

 

 
En ganske omfattende og morsomt illustreret oversigt med temaer o.a. over danmarkshistorien; desuden med opgaver til eleverne især på skolernes mellemtrin (4. - 7. klasse).
 
Skole for folket
i 200 år

Skole i Danmark
i 1000 år

 


 
En lille pdf-oversigt i billeder og børnevenlig tekst over den danske skolehistorie -  bl.a. også med omtale og fotografier af Prins Carls Skole i Store Torøje.

 

Børns rettigheder i 1700-tallet og nu

 

 

 

Artikel - især, men ikke ´kun´ til undervisningsbrug med enkelte elevhenvendte spørgsmål - skrevet af museumsinspektør Inge Christensen, Køge Museum.

 

 

 

animated gif

finn@thorshoj.dk


Rytterskolerne oversigt (klik på billedet)


Hovedmenu (klik på billedet)

E-mail:
Klik på adressen

(Besøgstælleren er sidst nulstillet den 1. januar 2017.  Midlertidig pauseret 1. oktober 2020, da webhotellet ikke længere understøtter den aktuelle besøgstæller.)